GIÁO LÝ CĂN BẢN LCV - (bài 1)

8/10/2011 4:19:50 PM

GIẢI NGHĨA VỀ GIÁO LÝ CĂN BẢN

GIỚI THIỆU
 

1. Cơ-đốc giáo là gì?

Cơ-đốc giáo là sự sống và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người qua Đức Chúa Giê-xu Christ
 

1    Giăng 14: 6   Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
2    Giăng 17: 3   Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêxu Christ, là Đấng Cha đã sai đến.
3   Công vụ các sứ đồ 4: 12      Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
4    Công vụ các sứ đồ 11: 26  Ay là ở thành Antiốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên.
5    I Giăng 5: 11-12    Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

Ghi chú: Cơ-đốc giáo đầu tiên được gọi là "đạo" (Công Vụ Các Sứ Đồ 9: 2; 24: 14, 22)

 

(lutherantheology.augsburg) 

 

2. Lời của Đức Chúa Trời về Cứu Chúa Giê-xu Christ của chúng ta được nói đến ở đâu?

Lẽ thật này được nói đến trong Kinh Thánh: Kinh Thánh Cựu Ước có lời hứa về Đấng Cứu Thế sắp đến và Kinh Thánh Tân Ước nói về Đấng Cứu Thế đã đến thế gian.
 

6    Hê-bê-rơ 1: 1-2   Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài.
7    Lu-ca 24:27   Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những Lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.
8    Giăng 20:31   Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.
9    Ê-phê-sô 2: 20   {Anh em} đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giêxu Christ là đá góc nhà.
10      I Giăng 1:1   Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống.
 

3. Tại sao chúng ta gọi Kinh Thánh là “Sách Thánh”?

Kinh Thánh là "Sách Thánh" bởi vì Đức Thánh Linh đã ban cho những trước giả được Ngài lựa chọn những ý nghĩ mà họ đã diễn đạt, những từ ngữ mà họ đã viết ra (từ ngữ được linh cảm). Do đó, Kinh Thánh là lời của chính Đức Chúa Trời và là lẽ thật, không có sự sai sót (không thể sai lầm được).
 

11      Giăng 10: 35   Kinh thánh không thể bỏ được.
12      Mác 8: 38   Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.
13      Giăng 14: 26   Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi đều ta đã phán cùng các ngươi.
14      Công vụ các sứ đồ 24: 14  Tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi đều chép trong sách luật và các sách tiên tri.
15     II Ti-mô-thê 3: 16-17   Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
16      II Phi-e-rơ 1:21   Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.

Ghi ghú: Kinh Thánh Cựu Ước được viết bằng tiếng Hê-bê-rơ và A-ra-ma-ic, Kinh Thánh Tân Ước viết bằng tiếng Hy-lạp. Những lỗi do in ấn hay dịch thuật không phải là lời được Đức Chúa Trời hà hơi.
 

4. Điều then chốt để hiểu đúng Kinh Thánh là gì?

Chúa Giêxu Christ, Đấng Cứu Thế của nhân loại là trọng tâm của Kinh Thánh và do đó Ngài là mấu chốt của ý nghĩa thật.

 17      Giăng 5: 39   Ay là Kinh thánh làm chứng về Ta vậy.
18      Công vụ các sứ đồ 10: 43   Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin    Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.
19      Giăng 1: 18   Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.
20      II Ti-mô-thê 3: 15   Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ.
Kinh thánh chép rằng: Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính mình như là trung tâm của Kinh Thánh (Lu-ca 24:13-27).

5. Dùng lý trí của con người như thế nào để hiểu được Kinh Thánh?

A.    Kinh Thánh được viết bằng ngôn ngữ của con người. Để định rõ những gì Kinh Thánh nói chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc của ngôn ngữ như  văn phạm hay lý luận. Không có gì sai khi dùng lý trí để suy gẫm, nhưng sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh mới chính là thực chất để hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh.

 

21    Thi Thiên 119: 73   Xin hãy ban cho tôi trí hiểu, để tôi học điều răn Chúa.
22    Ma-thi-ơ 13: 19   Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.
23    Ma-thi-ơ 22: 37  Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
24    Công vụ các sứ đồ 17:11   Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.

 

B.    Không giống như những quyển sách khác, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và là lẽ thật. Thật là sai trái khi chúng ta nghi ngờ hay chối bỏ sự chân thật của những lời thiêng liêng (ví dụ như đã xảy ra với những sự chỉ trích trong lịch sử).

 

25   Rô-ma 3:   Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ay vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi chịu xét đoán.
26    II Cô-rinh-tô 10: 5   Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
27    Cô-lô-se 2: 8   Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.
28    II Phi-e-rơ 3: 15-16   Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như  Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. Ay là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình.

Ghi chú: Xem I Cô-rinh-tô đoạn 1 và 2.
 

6. Sự khác biệt căn bản mà chúng ta cần phải nhớ để hiểu được Kinh Thánh là gì?

Chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa Luật Pháp và Phúc m trong Kinh Thánh
 

29    Giăng 1:17   Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến.
30    II Cô-rinh-tô 3:6   Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.
 

7. Đức Chúa Trời dạy và làm điều gì trong luật pháp?

Trong luật pháp, Đức Chúa Trời ra lệnh phải có những suy nghĩ, lời nói và việc làm đúng đắn và phải lên án, trừng phạt tội lỗi.
 

31    Mác 12:30-31   Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. ...  Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình.
32    Giăng 5:45   Người sẽ tố cáo các ngươi, là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy.
33    Rô-ma 3:20   Luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
 

8. Đức Chúa Trời dạy và làm điều gì trong Phúc Âm?

Trong Phúc Âm, tin mừng về sự cứu rỗi cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Trời ban cho sự tha thứ, niềm tin, sự sống và sức mạnh để làm vui lòng Ngài bằng những việc làm tốt đẹp.
 

34    Giăng 3:16   Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
35    Giăng 6:63   Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.
36    Rô-ma 1:16  Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tinh Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.
37    Cô-lô-se 1:6  Đạo Tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó.
 

9. Giáo Lý Căn Bản tóm tắt học thuyết Cơ-đốc giáo như thế nào?

Các giáo lý căn bản đã tóm tắt học thuyết Cơ-đốc giáo bằng cách chia nó ra thành sáu phần chính: Mười Điều Răn, Tín Điều Các Sứ Đồ (3 bài), Kinh Cầu Nguyện Chung Của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Thánh Lễ Thanh Tẩy (Báp-têm), Sự Xưng Tội và Thánh Lễ Mầu Nhiệm Hiệp Thông (Tiệc Thánh).
 

10. Sách giáo lý vấn đáp là gì?

Giáo lý vấn đáp là một quyển sách chỉ dẫn, thường ở dạng các câu hỏi và câu trả lời.

Ghi chú: Một từ khác có liên quan là : catachumen (người học).
 

11. Ai đã viết Giáo Lý Căn Bản?

Martin Luther, nhà Cải Chính giáo hội, đã viết ra Giáo Lý Căn Bản vào năm 1529.
 

12. Tại sao tất cả sáu phần chính của Giáo Lý Căn Bản đều chỉ được lấy ra từ Kinh Thánh?

Tất cả các phần chính của Giáo Lý Căn Bản đều được lấy ra từ Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời bằng văn tự, có quyền năng không đổi đối với niềm tin và cuộc sống của Cơ- đốc nhân.
 

"Chúng tôi tự cam kết xem những sách tiên tri và các sách của sứ đồ viết trong Kinh Thánh Cựu và Tân Ước như là nền tảng trong sạch và thánh khiết của Y-sơ-ra-ên, đó là tiêu chuẩn chính xác duy nhất mà theo đó tất cả các giáo sư  và các sự dạy dỗ được xét đoán và đánh giá....”

"[Chúng tôi có] chỉ một biểu mẫu học thuyết đã được toàn thể chấp nhận vì nó được rút ra từ Lời của Đức Chúa Trời ... từ đó và theo đó, tất cả những sách khác sẽ được xác nhận và chấp thuận, đánh giá và chỉnh sửa" (Formula of Concord SD Rule and Norm 3,10).
 

38    Ma-thi-ơ 15:9   Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.
39    Ga-la-ti 1:8   Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!

 

(lutherantheology.concordists)

(Hết bài số 1)

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 >> Trang cuối