GIÁO LÝ CĂN BẢN LCV - (bài 3)

8/14/2011 4:59:30 PM

45.    Tóm tắt của điều răn 4-10 (bảng thứ nhì) là gì?

 

“Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như  mình” (Ma-thi-ơ 22:39).

 

46.    Ai là người lân cận của chúng ta?

 

Tất cả mọi người đều là người lân cận của chúng ta.

 

137    Ga-la-ti 6:10   Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.
138    Ma-thi-ơ 5:44   Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.

Kinh thánh chép: Người Samari nhơn lành bày tỏ lòng nhân từ đối với người lân cận (Lu-ca 10:25-37).


47.    Chúng ta phải yêu thương người lân cận mình như thế nào?

 

Chúng ta phải yêu thương người lân cận mình như yêu thương chính mình và bày tỏ tình yêu thương này bằng cách giữ các điều răn trong bảng thứ hai.

 

139    Ma-thi-ơ 7:12  Hễ đều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm đều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.


Điều Răn Thứ Tư

[Những Người Thay Mặt Đức Chúa Trời]

 

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.

 

Điều này có nghĩa gì? Chúng ta phải kính sợ, yêu thương Đức Chúa Trời, không được khinh miệt hay làm cho cha mẹ và những giới thẩm quyền tức giận, nhưng tôn kính, phụng dưỡng, vâng lời và yêu thương họ.


48.    Ai là cha mẹ và là những người có thẩm quyền?

 

Cha mẹ là người cha, người mẹ và những người giám hộ, những người cóhẩm quyền khác là tất cả những người mà Chúa đã đặt quyền hạn của họ lên trên chúng ta ở tại nhà, trong chính phủ, nơi trường học, ở nơi làm việc và trong nhà thờ.

Ghi chú: Về những thẩm quyền về tinh thần, xem trong bảng phân nhiệm, “Bổn phận của tín hữu đối với Mục sư” và “Những chức năng của chìa khóa” trong sự xưng tội.

 

49.    Đức Chúa Trời cấm chúng ta điều gì trong điều răn thứ tư?

 

Đức Chúa Trời cấm chúng ta khinh miệt cha mẹ mình và những người có thẩm quyền khác bởi việc không kính trọng hoặc giận họ do sự không vâng lời hay bởi những hình thức tội lỗi khác của chúng ta.

140    Châm ngôn 23:22   Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu.
141    Rô-ma 13:2   Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối nghịch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.

Ghi chú: Xem “Bổn phận làm công nhân” trong bảng phân nhiệm.

Kinh thánh chép: Những người con trai của E-li đã làm đau buồn cha mình bởi sự đồi bại của họ (I Sa-mu-ên 2:12,23,25). Ap-sa-lôm dấy loạn chống nghịch lại cha mình và nhà vua (II Sa-mu-ên 15).

 

50.    Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ tư?

 

Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta

 

A. tôn kính cha mẹ và những người có thẩm quyền bằng cách xem họ như là những người thay mặt của Đức Chúa Trời;

142    Ê-phê-sô 6:2-3   Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.

Ghi chú: Xem “Bổn phận làm cha mẹ” và “Bổn phận làm con cái” trong bảng phân nhiệm.

Kinh thánh chép: Giô-sép tôn kính cha mình (Sáng-thế ký 46:29). Vua Sa-lô-môn tôn kính mẹ mình (I Các vua 2:19). Ê-li-sa tôn kính thầy mình (II Các vua 2:12).

 

B. phục vụ cha mẹ và những người có thẩm quyền bằng cách vui lòng cung cấp những gì họ cần và yêu cầu;

143    I Ti-mô-thê 5:4   Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.
144     Rô-ma 13:7   Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.

Kinh thánh chép: Giô-sép cung cấp nhu cầu cho cha mình (Sáng-thế ký 47:11-12). Chúa Giê-xu cung cấp nhu cầu cho mẹ Ngài (Giăng 19:26).

 

C. Vâng lời cha mẹ và những người có thẩm quyền trong mọi sự mà Đức Chúa Trời đã đặt họ lên trên chúng ta;

145    Cô-lô-se 3:20   Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa.
146     Tít 3:1   Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành.
147     Công-vụ các sứ đồ 5:29   Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.

Ghi chú: Xem “Bổn phận làm công nhân”, “Bổn phận của các chủ nhân và giám thị”, “Bổn phận công dân” trong bảng phân nhiệm.

Kinh thánh chép: Chúa Giê-xu chịu lệ thuộc vào Ma-ri và Giô-sép (Lu-ca 2:51). Giô-na-than không vâng lời cha mình tha mạng sống cho Đa-vít và vì vậy đã vâng lời Chúa hơn là vâng lời người ta (I Sa-mu-ên 20:31-33).

 

D. yêu thương cha mẹ và những người có thẩm quyền như là một món quà quý giá của Đức Chúa Trời;

148   Châm ngôn 23:22   Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu.
Kinh thánh chép: Ru-tơ yêu quý mẹ chồng là Na-ô-mi (Ru-tơ).

 

C. bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lớn tuổi.

149     Lê-vi-ký 19:32   Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả, và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.

 

51.    Đức Chúa Trời hứa gì cùng với điều răn này?

 

… hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. (Ê-phê-sô 6:3)

 

Điều Răn Thứ Năm

[Cuộc Sống Là Quà Tặng Của Đức Chúa Trời]

 

Ngươi chớ giết người.

 

Điều này có nghĩa gì? Chúng ta phải kính sợ và yêu thương Đức Chúa Trời, không được làm tổn hại hoặc gây thương tích đến thân thể của người lân cận mình, nhưng giúp đỡ và cung cấp mọi nhu cầu vật chất.


52.    Đức Chúa Trời cấm chúng ta điều gì trong điều răn thứ  năm?

Chúa cấm chúng ta lấy đi mạng sống của người khác (giết người, phá thai, gây ra những cái chết không đau đớn) hoặc của chính mình (tự tử).

150     Sáng-thế ký 9:6   Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài.
151     Ma-thi-ơ 26:52   Hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm.

Kinh thánh chép: Ca-in giết em trai mình là A-bên (Sáng-thế ký 4:8). Đa-vít giết U-ri do tay người khác (II Sa-mu-ên 11:15). Giết người do sự bất cẩn (Xuất Ê-díp-tô ký 21:29 và Phục-truyền luật-lệ ký 22:8). Giu-đa tự tử (Ma-thi-ơ 27:5).


1. SỰ PHÁ THAI

 

Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, từ lúc được thụ thai, người sống nhưng chưa sinh ra cũng là con người. Bởi vì việc phá thai lấy đi cuộc sống của con người, đó không phải là một lựa chọn có đạo đức trừ khi để ngăn chặn cái chết của một người khác là chính người mẹ.

 

152     Giê-rê-mi 1:5   Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.
153     Thi thiên 139:16   Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.

Kinh thánh chép: Giăng Báp-tít đã nhảy lên vui mừng trong lúc vẫn còn nằm trong lòng mẹ. Bởi Đức Thánh Linh, Giăng Báp-tít và E-li-sa-bét công nhận Chúa Giê-xu khi chưa được sinh ra chính là Chúa (Lu-ca 1:41-44).

2. GÂY RA CÁI CHẾT KHÔNG ĐAU ĐỚN

Những người tật nguyền, ốm yếu, không nơi nương tựa và người già là con người trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, cuộc sống của họ là do chính Ngài ban cho và kết thúc cũng chỉ bởi Ngài.

154     Châm ngôn 6:16-17   Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội.
155     Châm ngôn 31:8   Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, và duyên cớ của các người bị để bỏ.
156     Công-vụ các sứ đồ 17:25   Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.

3. TỰ TỬ

 

A. Cuộc sống của tôi là quà tặng của Đức Chúa Trời nó được kết thúc cũng chỉ bởi Ngài.

 

157     Giê-rê-mi 31:3   Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhơn từ mà kéo ngươi đến.
158     Lu-ca 12:22   Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Ay vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc.

 

B. Chúa cấm chúng ta làm tổn hại hay gây thương tích cho người lân cận mình nghĩa là làm hay nói bất cứ điều gì mà phá hũy, rút ngắn hoặc làm  cho cuộc sống người đó đau khổ.

 

159     Phục truyền luật lệ ký 32:39   Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời, ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành, chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được.
160     Rô-ma 12:19   Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.

Kinh thánh chép: Các anh của Giô-sép hãm hại Giô-sép và làm cho cuộc sống của cha mình trở nên đau khổ vì sự hung ác của họ (Sáng-thế ký 37:23-35). Người E-díp-tô làm cho cuộc sống trẻ em Y-sơ-ra-ên khốn khổ hơn vì bắt chúng làm việc nặng (Xuất Ê-díp-tô ký 1).

 

B. Chúa cấm chúng ta giữ cơn giận trong lòng và căm ghét đối với người lân cận.

 

161     Ma-thi-ơ 5:22    Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán.
162     I Giăng 3:15   Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.
163     Ma-thi-ơ 15:19   Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn.
164     Ê-phê-sô 4:26   Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn.

Kinh thánh chép: Dân biểu lộ sự giận dữ với Ê-tiên (Công-vụ các sứ đồ 7:54). Chúa cảnh báo Ca-in về sự giận dữ (Sáng-thế ký 4:5-7).

53.    Có người nào có quyền lấy đi mạng sống của người khác không?

 

Có, chính phủ hợp pháp, như  là người đầy tớ của Đức Chúa Trời có thể hành hình tội nhân và chỉ đánh nhau trong các cuộc chiến tranh.

 

165     Rô-ma 13:4   Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song, nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.

 

54.    Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ năm?

 

A. Chúng ta nên giúp đỡ và cung cấp cho người lân cận mình mọi nhu cầu vật chất.

 

166    Rô-ma 12:20   Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.

Kinh thánh chép: Ap-ra-ham đã giải thoát cho Lót khỏi kẻ thù (Sáng-thế ký 14:12-16). Đa-vít bảo vệ mạng sống của Sau-lơ (I Sa-mu-ên 26:1-12). Người Samari nhân lành giúp đỡ người đàn ông rơi vào tay bọn cướp (Lu-ca 10:33-35).

 

B. Chúng ta nên thương xót, nhân từ và tha thứ cho người lân cận.

167    Ma-thi-ơ 5:5,7,9   Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. ... Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. ... Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.
168    Ma-thi-ơ 6:15   Song, nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.
169    Ê-phê-sô 4:32   Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Kinh thánh chép: Chúa Giê-xu bày tỏ sự nhân từ với 10 người bị mắc bệnh phung (Lu-ca 17:11-19). Thầy đội tốt bụng với người đầy tớ bị bệnh của mình (Ma-thi-ơ 8:5-13). Giôsếp tha thứ cho các anh mình (Sáng-thế ký 45:1-16).

 

C. Chúng ta nên tránh và giúp người lân cận mình tránh lạm dụng ma túy và sử dụng các chất gây hại cơ thể và tinh thần.

170          II Cô-rinh-tô 7:1   Hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh.

 

Điều Răn Thứ Sáu

[Hôn Nhân Là Quà Tặng Của Đức Chúa Trời]

 

Ngươi chớ phạm tội ngoại tình

 

Điều này có nghĩa gì? Chúng ta phải kính sợ, yêu thương Đức Chúa Trời đến độ giữ đời sống sinh lý trong sạch và ăn ở cách xứng đáng trong ngôn ngữ cũng như hành động. Vợ chồng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

55.    Làm thế nào để chúng ta giữ được đời sống sinh lý trong sạch và một cuộc sống xứng đáng?

 

Chúng ta giữ được đời sống sinh lý trong sạch và một cuộc sống xứng đáng khi chúng ta

 

A. Xem bản năng sinh dục như là một món quà tốt đẹp của Đức Chúa Trời;

171    Sáng-thế ký 1:27,31   Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. ... Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.

 

B. Tôn trọng hôn nhân là sự thiết lập của Đức Chúa Trời, sự kết hợp suốt đời giữa một người nam và một người nữ;

172    Sáng-thế ký 2:24-25   Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.
173    Mác 10:6-9   Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.

 

C. sự quan hệ tình dục chỉ dành riêng với người hôn phối của mình mà thôi;

174    Hê-bơ-rơ 13:4   Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.

 

D. Kiểm soát những ham muốn tình dục của mình theo những cách đẹp lòng Chúa.

175    Tít 2:11-12   Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhơn đức.

Ghi chú: Xem thêm I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-7.

 

56.Đức Chúa Trời cấm chúng ta điều gì trong điều răn thứ sáu?

 

A. Chúa cấm ly dị ngoại trừ có sự ngoại tình (tội gian dâm hoặc ruồng bỏ).

176    Ma-thi-ơ 19:6   Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!
177    Ma-thi-ơ 19:9   Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
178    I Cô-rinh-tô 7:15   Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự công bình an.

Kinh thánh chép: Đa-vít phạm tội gian dâm với vợ của U-ri (II Sa-mu-ên 11). Hê-rốt chiếm đoạt vợ của em trai mình (Mác 6:18).

 

B. Chúa cấm quan hệ tình dục giữa những người chưa kết hôn.

179    I Cô-rinh-tô 6:18   Hãy tránh sự dâm dục.
180    I Cô-rinh-tô 6:10   Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc.... đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.

 

C. Chúa cấm những tội lỗi về tình dục như cưỡng hiếp, quan hệ tình dục đồng giới, loạn luân, lạm dụng tình dục trẻ em, khiêu dâm và sử dụng các sách báo, tranh ảnh, phim khiêu dâm.

 

181    Rô-ma 1:24,26-27   Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa…. Ay vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đờn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đờn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đờn ông cùng đờn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.
182    I Cô-rinh-tô 6:9-10   Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.

 

D. Chúa cấm những ý nghĩ và ham muốn tình dục không trong sạch.

183    Ma-thi-ơ 5:28   Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn , thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
184    Ma-thi-ơ 15:19   Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.

 

57. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ sáu?

 

A. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta tránh tất cả những cám dỗ phạm tội về tình dục.

 

185    Sángthế ký 39:9   Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?
186    I Cô-rinh-tô 6:18   Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.

 

B. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải trong sạch trong suy nghĩ và Lời nói mình.

187    Ê-phê-sô 5:3-4      Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói Lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.
188    Phi-líp 4:8   Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhơn đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.

 

C. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải sử dụng bản năng sinh dục của mình theo những cách đẹp lòng Ngài.

189    I Cô-rinh-tô 6:19-20   Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

 

58.Đức Chúa Trời đòi hỏi điều gì đối với những người đã kết hôn?

 

Đức Chúa Trời đòi hỏi những người đã kết hôn phải yêu thương, tôn trọng và quý mến nhau. Người vợ là người giúp đỡ mà Đức Chúa Trời đã ban cho người chồng và người chồng là người dẫn dắt mà Đức Chúa Trời đã ban cho người vợ.

 

190    Sáng-thế ký 2:18   Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.
191    I Cô-rinh-tô 7:4   Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ.
192    Ê-phê-sô 4:32   Hãy ăn ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ  anh em trong Đấng Christ vậy.
193    Ê-phêsô 5:21-23,25   Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. ... Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.

 

 

Điều Răn Thứ Bảy

[Của Cải Là Quà Tặng Của Đức Chúa Trời]

 

Ngươi chớ trộm cắp.

 

Điều này có nghĩa gì? Chúng ta phải kính sợ, yêu thương Đức Chúa Trời đến độ không được lấy tiền bạc, tài sản của người lân cận mình hoặc chiếm đoạt những vật ấy bằng các thủ đoạn gian manh nhưng hãy giúp đỡ họ phát triển bảo vệ tài sản cùng lợi tức của họ.

 

Ghi chú: Xem “Bổn phận làm chồng” và “Bổn phận làm vợ” trong bảng phân nhiệm.

 

59.    Đức Chúa Trời cấm chúng ta điều gì trong điều răn thứ bảy? 

 

Đức Chúa Trời cấm mọi hình thức trộm, cướp và những việc làm không lương thiện.

194    Lê-vi ký 19:35   Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân hay là sự lường.
195    Thi thiên 37:21   Kẻ ác mượn, mà không trả lại; còn người công bình làm ơn, và ban cho.
196    E-phê-sô 4:28   Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.
197    II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10   Nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.

Kinh thánh chép: A-can đã ăn trộm khi bí mật lấy áo choàng, bạc và vàng (Giô-suê 7:20-22). Giu-đa là một tên trộm (Giăng 12:6). Ghê-ha-xin đã nói dối và đánh lừa để lấy quà (II Các vua 5:20-24).

 

60.Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ bảy?

 

A. Chúng ta phải giúp đỡ người lân cận mình phát triển và bảo vệ tài sản và lợi tức của họ.

198    Ma-thi-ơ 7:12   Ay vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ.
199    Phi-líp 2:4   Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.
Kinh thánh chép: Áp-ra-ham cho Lót quyền lựa chọn đất đai (Sáng-thế ký 13:9). Ap-ra-ham giải cứu Lót khỏi kẻ thù và giành lại tài sản cho Lót (Sáng-thế ký 14:12-16).

 

B. Chúng ta phải giúp đỡ người lân cận mình trong mọi nhu cầu.

200    Ma-thi-ơ 5:42   Ai xin của ngươi, hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.
201    Hê-bê-rơ 13:16   Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.
202    I Giăng 3:17   Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!

Kinh thánh chép: Xa-chê hứa trả lại gấp bốn lần những gì mình đã lấy một cách không lương thiện và chia nửa gia tài của mình cho người nghèo (Lu-ca 19:8). Người Sa-ma-ri nhân lành giúp đỡ những người lân cận mình nhưng các thầy tế lễ và người Lê-vi đã không làm điều đó (Lu-ca 10:23-37).

 

Điều Răn Thứ Tám

[ Thanh Danh Là Quà Tặng Của Đức Chúa Trời ]

 

Ngươi chớ làm chứng dối

 

hại kẻ lân cận mình

 

Điều này có nghĩa gì? Chúng ta phải kính sợ, yêu thương Đức Chúa Trời đến độ không nói dối hại người lân cận mình, phản bội họ, nói xấu hoặc làm tổn hại đến thanh danh họ, nhưng nên bênh vực, nói điều phải và tốt lành về họ, hãy giải thích mọi việc với ý định tốt nhất.

 

61.  Đức Chúa Trời cấm chúng ta điều gì trong điều răn thứ tám?

 

A. Đức Chúa Trời cấm chúng ta nói dối hại người lân cận mình trong  một phiên tòa hay bất cứ nơi nào khác, nghĩa là nói dối về điều gì, nói dối với ai hay là che giấu sự thật với người lân cận mình.

203    Châm ngôn 19:5   Chứng gian nào chẳng bị phạt; và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi.
204    Ê-phê-sô 4:25   Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau.

Kinh thánh chép: Những người làm chứng dối nghịch cùng Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 26:59-61). Những người làm chứng dối nghịch cùng Na-bốt (I Các vua 21:13). Ghê-ha-xin nói dối về E-li-sê và sau đó lại nói dối với Ê-li-sê (II Các vua 5:22-25).

 

B. Đức Chúa Trời cấm chúng ta phản bội người lân cận mình, nghĩa là làm lộ những bí mật họ.

205    Châm ngôn 11:13   Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc.

Kinh thánh chép: Đô-e phản bội A-hi-mê-léc (I Sa-mu-ên 22:6-19). Giu-đa phản bội Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 26:14-16).

 

C. Đức Chúa Trời cấm chúng ta nói xấu hoặc làm tổn hại thanh danh người lân cận mình.

206    Ma-thi-ơ 18:15   Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người.
207    Lu-ca 6:37   Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án.
208    Gia-cơ 4:11   Hỡi anh em, chớ nói hành nhau.

Kinh thánh chép: Ap-sa-lôm nói xấu cha mình (II Sa-mu-ên 15:1-6).

 

62.    Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ tám?

 

A. Chúng ta phải biện hộ cho người lân cận mình, nghĩa là chúng ta phải lên tiếng bảo vệ cho họ khỏi những sự buộc tội giả dối.

209    Châm ngôn 31:8-9   Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, và duyên cớ của các người bị để bỏ. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình, và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn.

 

B. Chúng ta nên nói những điều tốt của người lân cận mình, nghĩa là chúng ta nên khen ngợi những hành động và phẩm chất tốt của họ.
 

Kinh thánh chép: Giô-na-than nói tốt về Đavít (I Sa-mu-ên 19:4). Dân chúng thành Ca-bê-na-um nói tốt về thầy đội (Lu-ca 7:4-5). Chúa Giê-xu đã nói tốt về người đàn bà xức dầu cho Ngài (Mác 14:3-9).

 

C. Chúng ta nên có ý nghĩ tốt về mọi việc, nghĩa là chúng ta nên giải thích những hành động của người lân cận mình theo cách tốt nhất có thể có được.
 

210    I Cô-rinh-tô 13:7   Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.
211     I Phi-e-rơ 4:8   Sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.
  

 

  Điều Răn Thứ Chín

 

[Sự Thỏa Lòng Là Quà Tặng Của Đức Chúa Trời]

 

Ngươi chớ tham muốn

 

của cải của người khác

 

Điều này có nghĩa gì? Chúng ta phải kính sợ, yêu thương Đức Chúa Trời đến độ không nên mưu đồ chiếm đoạt tài sản, nhà cửa của người lân cận mình hay là chiếm giữ chúng với cách thức dường như là hợp lý, nhưng hãy giúp đỡ họ để giữ gìn các tài sản này.

      
63.    Tham lam là gì?

 

 Tham lam là có lòng tham muốn phạm tội chiếm đoạt người hay vật thuộc về người lân cận mình.

212    Rô-ma 7:8   Tội lỗi đã ... sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi.
213    Ma-thi-ơ 15:19    Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.

 

64.    Đức Chúa Trời cấm tham lam gì trong điều răn thứ chín?

 

Đức Chúa Trời cấm mọi sự tham muốn tội lỗi để đoạt lấy tài sản của người lân cận một cách công khai hoặc bằng thủ đoạn gian trá.

214    Mi-chê 2:1-2   Khốn thay cho những kẻ mưu sự gian ác. ... Chúng nó tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng nó ức hiếp người ta và nhà họ, tức là người và sản nghiệp họ nữa.
215    I Ti-mô-thê 6:8-10   Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

Kinh thánh chép: A-háp tham vườn nho của Na-bốt và chiếm nó bằng một cách dường như làchính đáng (I Các vua 21:1-16).

 

65.    Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ chín?

 

Chúng ta nên bằng lòng với những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta và giúp đỡ người lân cận mình giữ gìn những gì mà Chúa đã ban cho họ.

216    Phi-líp 4:11   Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.
217    I Ti-mô-thê 6:6   Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn.
218   Hê-bê-rơ 13:5   Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.

Kinh thánh chép: Phao-lô đắc thắng lòng tham lam (Công-vụ các sứ đồ 20:32-35).

 

 

Điều Răn Thứ Mười

[Sự Thỏa Lòng Là Quà Tặng Của Đức Chúa Trời ]

 

 

Ngươi chớ chiếm đoạt vợ người,

 

tôi trai tớ gái, bò, lừa

 

hay vật chi thuộc về người lân cận mình.

 

(nhân lực)

 

 

Điều này có nghĩa gì? Chúng ta phải kính sợ, yêu thương Đức Chúa Trời đến độ không được quyến rũ hay chiếm đoạt vợ (hoặc chồng), tôi tớ, gia súc hoặc xúi giục họ chống nghịch người lân cận mình. Chúng ta phải khuyên nhủ họ phải ở lại và làm bổn phận của ho.

 

66.    Đức Chúa Trời cấm tham lam gì trong điều răn thứ mười?

 

Đức Chúa Trời cấm mọi ham muốn tội lỗi để chiếm đoạt vợ (hoặc chồng) và tôi tớ của người lân cận mình. (là nhân lực của họ)

 

219    Lu-ca 12:15   Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.
220    Cô-lô-se 3:5   Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.

Kinh thánh chép: Đa-vít tham vợ của U-ri và chiếm đoạt nàng (II Sa-mu-ên 11:2-4). Ap-sa-lôm làm cho lòng dân chúng xa rời khỏi Đa-vít (II Sa-mu-ên 15:1-6).

 

67.    Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ mười?

 

Chúng ta nên bằng lòng với những người tôi tớ mà Chúa đã ban cho chúng ta và khuyến khích những tôi tớ của người lân cận mình hãy trung thành với chủ của họ.

221   Phi-líp 2:4   Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.

Kinh thánh chép: Phao-lô gửi trả một người đầy tớ chạy trốn về cho chủ là Phi-lê-môn (Phi-lê-môn).

 

68.    Đức Chúa Trời đặc biệt nhấn mạnh với chúng ta điều gì trong hai điều răn cuối?

 

A. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, lòng ham muốn tội lỗi, tham lam, thực sự là tội lỗi và đáng bị xử phạt.

222    Sáng-thế ký 3:6   Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn.
223    Gia-cơ 1:14-15   Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.

 

B. Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương Ngài và có sự khao khát thánh khiết.

224    Thi thiên 37:4   Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.
225    Thi thiên 119:35-36   Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó, xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chớ đừng hướng về sự tham lam.
226    Phi-líp 4:8   Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhơn đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.

 

 

Kết Luận Về Những Điều Răn


Đức Chúa Trời phán dạy như thế nào về mười điều răn?
Ngài phán: “Ta là Đức Chúa Trời, Chúa của ngươi, là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét Ta, Ta sẽ vì tội tổ phụ phạt con cháu của họ đến ba bốn đời, và Ta sẽ làm ơn đến ngàn đời đối với những ai yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn của Ta”. (Xuất Ê- díp- tô ký 20:5-6)

 

Điều này có nghĩa gì? Đức Chúa Trời nghiêm trị tất cả những ai không vâng giữ các điều răn này. Chúng ta phải kính sợ sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời và đừng làm điều gì chống lại các điều răn này. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời hứa ban hồng ân và phước hạnh cho những ai vâng giữ các điều răn trên. Do đó, chúng ta phải kính yêu, tin cậy Đức Chúa Trời, vui vẻ thực thi những điều Ngài truyền.


(Còn tiếp)

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 >> Trang cuối