GIÁO LÝ CĂN BẢN LCV - (bài 4)

10/1/2011 10:17:20 PM

69.    Tại sao Chúa xưng mình là Đức Chúa Trời kỵ tà?

 

Bởi vì Chúa là Đấng thánh khiết:

 

A.    Ngài ghét tội lỗi và đòi hỏi sự vâng lời một cách nghiêm ngặt và tuyệt đối.

 

B.    Ngài không chia xẻ với các thần tượng tình yêu thương và sự tôn kính mà chúng ta nợ Ngài.

 

C.    Ngài sẽ trừng phạt những kẻ ghét Ngài.

 

227    Thi thiên 5:4-5   Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước  mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.

228   Ê-sai 42:8   Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta, ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!

229    Ê-xê-chiên 6:9   Ta đã buồn rầu trong lòng, vì lòng tà dâm của chúng nó đã lìa bỏ ta, và mắt chúng nó hành dâm theo thần tượng mình.

230   Gia-cơ 4:12   Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được.

 

70.    Đức Chúa Trời đe dọa sẽ làm điều gì đối với tất cả những người ghét Ngài và không giữ các điều răn của Ngài?


Đức Chúa Trời đe dọa sẽ trừng phạt khi còn ở trần thế, bị chết về thể xác và bị nguyền rủa đời đời.

 

231    Lê-vi ký 26:18   Nếu đến đỗi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm, thêm gấp bảy lần đặng sửa phạt các ngươi.

232    Rô-ma 6:23   Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.

233   Ga-la-ti 3:10   Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy.

 

71.    Đức Chúa Trời muốn nói điều gì khi Ngài đe dọa sẽ phạt con cháu ba bốn đời nhân vì tội lỗi của tổ phụ họ đã ghét Ngài?

 

Nếu như con, cháu, chắt của họ cũng ghét Ngài và đi theo con đường tội lỗi của cha mẹ mình thì Chúa sẽ phạt họ trong cuộc sống trên đất này vì tội lỗi của tổ tiên.

 

234    Ê-xê-chiên 18:20   Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.

Kinh thánh chép: Cả gia đình A-háp và Giê-sa-bên hung ác bị giết chết (II Các vua 9:7-8, 10:11). Dân Y-sơ-ra-ên bị cầm tù do sự không vâng lời và hung ác của họ (II Sử ký 36: 17-21).

 

72.    Tại sao Đức Chúa Trời đe dọa những hình phạt như vậy?

 

Đức Chúa Trời đe dọa những hình phạt như vậy để chúng ta biết sợ cơn giận của Ngài, để chúng ta không hành động nghịch lại những điều răn của Ngài.

 

235   Truyền đạo 12:13-14   Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.

236   Ma-thi-ơ 10:28   Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.

 

73.    Đức Chúa Trời ban phước cho những người yêu thương Ngài và giữ các điều răn của Ngài như thế nào?

 

Ngài trút đổ tình yêu thương vĩnh cửu và những món quà tốt đẹp của Ngài cho những người tin cậy Ngài và các con cháu biết kính sợ Chúa của họ.

 

237   I Ti-mô-thê 4:8   Sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa.
Kinh thánh chép: Chúa đã ban phước cho Gióp vì sự trung tín của ông (Gióp 42:10-17).

 

Sự Thi Hành Luật Pháp


74.    Đức Chúa Trời muốn chúng ta giữ cẩn thận các điều răn của Ngài như thế nào?

 

Đức Chúa Trời muốn chúng ta giữ các điều răn của Ngài một cách hoàn hảo trong những suy nghĩ, ham muốn, lời nói và việc làm.

 

238    Lê-vi ký 19:2   Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh.
239    Gia-cơ 2:10   Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.

 

75.    Điều gì ngăn cản chúng ta giữ các điều răn của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo?

 

Bản chất tội lỗi của chúng ta làm cho chúng ta không thể giữ được.

 

240    Thi thiên 14:3   Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm đều lành, dầu một người cũng không.
241    Truyền đạo 7:20   Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.
242   Ê-sai 64:6   Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.
243   I Giăng 1:8   Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.

Kinh thánh chép: Sứ đồ Phao-lô đau buồn về những thất bại của mình trong việc giữ luật pháp (Rô-ma 7:15-20).

 

76.    Vậy, có ai có thể được cứu bởi luật pháp không?

 

Không, luật pháp lên án tất cả mọi người.

 

244    Ga-la-ti 3:10-11   Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa sả thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy! Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, đều đó là rõ ràng lắm.

 

Mục Đích Của Luật Pháp

 

77.    Luật pháp phục vụ cho mục đích gì?

 

A.    Thứ nhất, luật pháp giúp kiềm chế sự bùng nổ mãnh liệt của tội lỗi và giữ sự trật tự trong thế giới (như là sợi dây cương).


245    I Ti-mô-thê 1:9   Và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người.
246    Rô-ma 2:14-15   Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.

 

B.    Thứ nhì, luật pháp buộc tội chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi của mình (như là chiếc gương soi).

 

247    Rô-ma 3:20   Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
248    Rô-ma 7:7   Vì nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam.

 

C.    Thứ ba, luật pháp dạy cho chúng ta là những Cơ-đốc nhân biết chúng ta nên và không nên làm điều gì để dẫn đến một đời sống đẹp lòng Chúa (như một người hướng dẫn ). Sức mạnh để sống theo luật pháp đến từ sách Phúc Âm.

 

249   Thi thiên 119:9   Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa.
250    Thi thiên 119: 105   Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.
251   I Giăng 4:9, 11   Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. ... Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.

Ghi chú: Xem Lu-ca 10:27.

 

Tội Lỗi


78.    Tội lỗi là gì?


Tội lỗi là tất cả những suy nghĩ, ham muốn, lời nói và việc làm trái ngược với luật pháp của Đức Chúa Trời.

 

252   I Giăng 3:4   Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.
Ghi chú: Những tên gọi khác của tội lỗi là sự không vâng lời (Rô-ma 5:19); nợ (Ma-thi-ơ 6:12); sự gian ác, chống nghịch (Xuất Ê-díp-tô ký 34:7); phạm lỗi (Ma-thi-ơ 18:15); xúc phạm (Rô-ma 5:17); sự gian ác
(Rô-ma 6:13); và bất nghĩa (Cô-lô-se 3:25).

 

79.    Ai đã đem tội lỗi vào thế gian?

 

Ma quỷ đã đem tội lỗi vào thế gian bằng cách cám ỗ A-dam và E-va, là những người do ý thich riêng của mình đã sa vào sự cám dỗ.

 

253   I Giăng 3:8   Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu.
254    Rô-ma 5:12   Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian.
Kinh thánh chép: Sự sa ngã của con người (Sáng-thế ký 3:1-7).

 

80.    Có bao nhiêu loại tội lỗi?

Có hai loại tội lỗi: Nguyên tội và Kỷ tội.

 

81.    Nguyên tội  là gì?


Nguyên tội là sự hư hoại hoàn của toàn bộ bản chất con người chúng ta mà chúng ta được thừa hưởng từ A-dam qua cha mẹ của mình.

 

255    Thi thiên 51:5   Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.
256    Giăng 3:6   Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.
257    Rô-ma 5:12   Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
258     Ê-phê-sô 4:22   Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.


82.    Nguyên tội đã làm gì đối với bản chất con người?
Nguyên tội


A.    Đã mang lại tội lỗi và lên án tất cả con người;

 

259    Rô-ma 5:19   Vì, như bởi sự không vâng phục của một người, mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội.
260    Ê-phê-sô 2:3   Chúng ta ... tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.

 

B.    làm cho mọi người không có sự kính sợ thật và tình yêu thương củaĐức Chúa Trời, nghĩa là sự đui mù và sự chết về tâm linh, và trở nên là kẻ thù của Đức Chúa Trời;

 

261    Sáng thế ký 8:21   Vì tâm tính loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ.
262    I Cô-rinh-tô 2:14   Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.
263    Ê-phê-sô 2:1   Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.
264    Rô-ma 8:7   Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.

 

C.    làm cho mọi người phạm vào tất cả những kỷ tội khác.

265   Ma-thi-ơ 7:17   Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.
266   Ga-la-ti 5:19   Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.

 

83.    Kỷ tội là gì?

 

Kỷ tội là tất cả những hành động chống lại điều răn của Chúa trong tư tưởng, sự ham muốn, Lời nói và việc làm.

 

267   Ma-thi-ơ 15:19   Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.
268    Gia-cơ 1:15   Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác.
269    Gia-cơ 4:17   Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.


Luật Pháp Và Tin Lành


84.    Đức Chúa Trời bày tỏ ban cho sự tha tội ở đâu?


Đức Chúa Trời bày tỏ ban cho sự tha tội ở trong sách Phúc Âm, là tin lành mà chúng ta được giải thoát khỏi sự phạm tội, sự trừng phạt, quyền lực của tội lỗi và chúng ta được cứu đời đời bởi vì Đấng Christ đã giữ  trọn luật pháp, gánh chịu đau đớn và chết thế chúng ta.

 

270    Giăng 3:16   Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
271    Rô-ma 1:16   Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.
272    Rô-ma 10:4   Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.
273    Ga-la-ti 3:13   Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có Lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.
274    Cô-lô-se 1:13-14   Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

 

85.    Sự khác nhau giữa luật pháp và Tin lành là gì?

A.    Luật pháp dạy chúng ta những điều mình được làm và không được làm, Tin lành dạy cho chúng ta biết những gì Đức Chúa Trời đã làm và vẫn còn làm vì sự cứu chuộc cho chúng ta.

B.    Luật pháp chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi của mình và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, Tin lành cho chúng ta thấy Cứu Chúa của mình và ân điển của Đức Chúa Trời.

C.    Luật pháp phải được công bố cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người phạm tội mà không chịu hối cải, Tin Mừng phải được rao ra cho những tội nhân là những người đang bất an trong tâm hồn vì những tội lỗi của mình.

 

(Còn tiếp)

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 >> Trang cuối