PHƯƠNG TIỆN ÂN ĐIỂN

10/10/2014 12:14:58 AM

I.THÁNH NHIỆM HIỆP THÔNG (TIỆC THÁNH)

"Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." (Mathiơ 26:26-30; Luca 22:19-20; Mác 14:22-26; 1 Cô 11:23-25; ICôrinhtô 10:14-33; 11:23-32)

1. Quan điểm tín lý và thần học tin lành ngày nay:

- Theo các sách giáo lý, thần học và tín lý của nhiều hệ phái đã phát hành, lưu truyền để giảng dạy cho con dân Chúa trong nhiều năm qua ở các hệ phái tin lành, đã in trí biểu tượng vào chữ trên tấm vải trắng "ĐỂ NHỚ TA" được phủ nơi bàn tiệc thánh cơ bản như sau:

a. Trước khi làm phép: (Mục sư tuyên đọc Lời của Chúa theo lời sứ đồ Phao-lô nhắc lại trong ICôrinhtô 11:24-25), thì BÁNH vẫn là bánh, và RƯỢU NHO vẫn là rượu nho (Nước nho, nước ngọt màu đỏ v.v...(không men).

b. Sau khi làm phép: Bánh và rượu nho trở thành BIỂU TƯỢNG (tượng trưng thân và máu Chúa) . Gọi là KỶ NIỆM THUYẾT

c. Quan điểm thần học, tín lý và mụch đích:

- Quan điểm này cho rằng: Chúa nói như vậy, nhưng không phải vậy! Vì lúc đó Chúa Giêsu đang còn sống thì lấy gì là thịt, là máu. Còn hiện nay Ngài ở trên trời thì là thể thiêng liêng cũng đâu có thể lấy máu và thịt cho mọi người ăn và uống!?

- Như vậy Tiệc thánh chỉ là lễ KỶ NIỆM để tín đồ NHỚ về sự chết của Chúa, xét lại đức tin mình, sau đó ăn và uống rồi phải ra đi RAO GIẢNG tin lành.

- Cao hơn thì có nhóm tin rằng đây là tiệc thiêng liêng, chỉ dùng cho phần linh hồn dự phần vào BIỂU TƯỢNG để nhớ rằng Chúa đã tha thứ đủ cả, một lần là sạch mọi tội lỗi cho linh hồn mình.

(tham khảo trong các sách giáo lý in giấy và trên internet của nhiều nhóm tin lành).

2. Quan điểm tín lý & thần học của Giáo hội Công Giáo La mã:

a. Trước khi làm phép: Bánh vẫn là bánh - rượu nho vẫn là rượu nho

b. Sau khi làm phép: Bánh thành thịt và rượu nho thành máu 100%. gọi là THUYẾT BIẾN THỂ.

c. Quan điểm thần học, tín lý và mụch đích:


+ Lễ MISA & Uy quyền linh mục: Khi bàn tay cùng lời xướng của Linh Mục đưa lên cao và vang lên cũng là lúc biến hóa 100% từ vật chất bột, rượu sang THỊT và MÁU. Qua đó người xin lễ (bằng tiền, hiện vật, công đức v.v..) đã đăng ký danh sách cho người thân quá cố (mục thứ 3 dưới đây) được LM xướng tên thì các ngày dưới ngục luyện tội được Chúa căn cứ trên giá trị công đức của người sống để tha bớt ngày dưới ngục luyện, hay tội cho người sống trên giá trị thặng dư từ công đức của người sống xin lễ và các ơn ích khác như đã dạy sau đây:

- Một là để cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha vì các ơn huệ Người ban cho loài người.
- Hai là để tưởng niệm Hy tế của Chúa Ki-tô và Thân thể Người là Hội thánh.
- Ba là để đền bù tội lỗi của người sống, người chết, đồng thời xin Thiên Chúa ban cho ta những ơn lành hồn xác.
- Bốn là để các tín hữu được hiệp nhất với nhau trong Chúa Ki-tô và được kết hợp với phụng vụ trên trời.
(Xin xem thêm trong sách giáo lý và các nguồn trên internet của Giáo hội Công Giáo)

3. Quan điểm tín lý & thần học của Phong trào Cải chánh Lutheran

a. Trước khi làm phép: Bánh vẫn là bánh - rượu nho vẫn là rượu nho

b. Sau khi làm phép: có sự hiện diện viên mãn – đặc biệt của máu và thịt Chúa trên, dưới và xung quanh Bánh và Rượu nho. gọi là THUYẾT ĐỒNG THỂ.

c. Quan điểm thần học, tín lý và mụch đích:

- Gía trị của Thánh nhiệm Hiệp Thông là LỜI THIẾT LẬP & MẠNG LỆNH của Chúa, có LỜI HỨA kèm theo. Đưa con dân Ngài đến nhận những Ơn ích của Thánh nhiệm này như sau:
1. Đảm bảo Giao ước mới cho Sự sống viên mãn.
2. Nhận sự tha tội viên mãn.
3. Kết hiệp con dân Chúa làm một mà Chúa là đầu.
4. Thêm sức mới, thêm vũ khí, thêm đức tin...để ra đi chiến đấu trong năng quyền Chúa ban

+ Và MẠNG LỆNH: Hãy làm điều này = khi nào anh em cử hành Thánh nhiệm Hiệp Thông đúng theo Lời Chúa truyền dạy, ăn uống cùng nhau, tin Lời Thiết Lập thì sự chết của Chúa được rao ra cho đến tận thế ngay trên bàn Thánh Nhiệm.

“Đây LÀ THỊT Ta & Đây LÀ MÁU Ta...của GIAO ƯỚC MỚI, để THA THỨ TỘI, Ta BAN CHO, hãy NHẬN và ĂN…” rõ ràng Chúa không nói: “đây là tượng trưng, đây là là KỶ NIỆM, đây là BIỂU TƯỢNG thân và máu Ta”

Màu nhiệm quyền năng lập tức xảy ra khi LỜI THIẾT LẬP của Chúa Giê-xu được xướng vang lên cho linh hồn tội lỗi nghe rõ để biết xét - cảm - tin và đón nhận, cùng lúc đó thể xác cầm lấy vật chất trung gian và ăn, uống theo MẠNG LỆNH CHÚA BAN Hãy làm điều này trong niềm tưởng nhớ đến Ta.

Quyền năng của LỜI THIẾT LẬP & MẠNG LỆNH từ Chúa vẫn phát sinh hiệu lực để chuyển tải kho báu vô giá từ Thiên đàng cho người nhận để ăn và uống. Dù cho người cử hành, hay người đón nhận là phường đĩ điếm, hoặc thánh khiết đạo đức cũng không có tác động nào khiến cho mầu nhiệm này giảm hiệu năng. Chỉ có điều kẻ vô tín và người cứng lòng khi tham dự sẽ tự chuốc lấy sự xét đoán cho riêng mình, vì đã "phạm tội với thân và máu của Chúa..." (ICorinhto 11:27-32).

Như vậy cả linh hồn và thể xác của người dự đều đón nhận lương thực từ Ngài đã sắm sẵn để chống lại satan, và biến đổi mỗi ngày theo sự thành tín mà Chúa đã hứa sẽ ở cùng với dân Chúa cho đến tận cùng mọi thời đại (Mathew 28)!

 


*********

+ Bạn có tin rằng CHÚA không bao giờ nói dối, nói sai hay nói xạo?
+ Bạn có tin rằng LỜI của Chúa có quyền năng sáng tạo, làm mới, biến đổi tất cả mọi vật, mọi người, mọi lòng mà không cần bất cứ một hành vi nào đến từ phía con người?
+ Bạn có tin rằng khi LỜI của Chúa đã phán ra để THIẾT LẬP Thánh Nhiệm Hiệp Thông , qua phương tiện trung gian này Chúa chu cấp cho con dân Ngài lương thực để sống mạnh mẽ, chống lại mọi mưu kế của quỷ dữ đang rình mò xung quanh mình không?
+ Theo bạn tự xét – để xứng đáng có phải bạn có đức tin và đạo đức hơn người không?
+ Thưa bạn ai là người cần thầy thuốc? Ai là người yếu đuối, bất toàn? Bạn là ai trong con dân của Chúa?
+ Bạn chọn phái biểu tượng vì nghi ngờ, không tin vào Lời Chúa đã phán: "ĐÂY LÀ THÂN THỂ TA, ĐÂY LÀ MÁU TA..." Hay bạn chọn phái tin rằng Chúa đã phán như vậy là như vậy?

 

Mục sư Nguyễn Văn Kiêm

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 >> Trang cuối