CHÚA DÙNG LUẬT PHÁP & ÂN ĐIỂN ĐỂ DUY TRÌ THIÊN QUỐC TRẦN THẾ

11/16/2014 2:26:17 PM

"Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ê-díp-tô, và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi; ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó, và có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân A-mô-rít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta!" (Các Quan Xét 6:8-10)

 

1. Nhìn xem việc Chúa sử dụng LUẬT PHÁP & ÂN ĐIỂN:

 

  - LUẬT PHÁP: Xưa Chúa đã dùng các Vua để thi hành luật pháp với dân sự Ngài.

  - ÂN ĐIỂN: Xưa dùng các Tiên tri để truyền giao Ân điển của Chúa, cảnh tỉnh tội lội, kêu gọi ăn năn để được tha thứ và giữ vững giao ước.

 Tuy nhiên lịch sử đã lập lại không biết bao nhiêu lần theo kiểu ngựa quen đường cũ của Tuyển dân Ysơrael. Ta hãy nhìn xem các Tiên tri đã cảnh báo với tội lỗi của Tuyển dân ra sao xưa kia và liệu còn tác dụng đến hôm nay không khi LUẬT PHÁP & PHÚC ÂM cần liên tục được sử dụng theo ý Chúa?

 

2. Nhìn xem sự soa đọa của Tuyển dân xưa và liên đới gì trong các Cộng đoàn gọi là Hội thánh hôm nay:

 

a. Thói tham ăn và nghiện rượu: Việc quan trọng của họ là ăn và uống chứ không trao ban tình thương tởi những người đang khó khăn nghiệt ngã xung quanh. ( Ôsê 7:5, Amốt 4:1)
b. Đầu tư cho chính mình: Người giầu có và quyền lực chỉ tập trung tìm kiếm danh lợi, vàng bạc, châu báu, trang phục tốt nhất cho bản thân để thể hiện đẳng cấp, mà không thèm quan tâm tới những cảnh đời éo le, rách lát, ngèo túng xung quanh. (Êsai 3:16-23, Êxêchiên 16:28-49).

c. Ngu dốt và mackeno: Ít quan tâm tới Lời Chúa, vô cảm với giao ước của Chúa đã được cam kết cùng họ. (Ôsê 4:4-6; 8:12; Êsai 29:13; 30:9,10) Lời Chúa bị quên và bị pha loãng, đã làm tăng thêm hằng hà các nội quy, định chế, chế tài v.v...làm cho dân sự không còn tập trung vào Lời của Chúa.

d. Tiền công & Sứ mệnh: Nhiều Tiên tri chuyên nghiệp đến nỗi chỉ mở mồm ra khi được trả thù lao. Phong bì càng dày thì càng soạn bài thuyết nhiều ngữ nghĩa. Họ quan tậm đến tiền công của họ chứ không quan tâm tới lợi ích của người nghe. Michê 3:5,11; Giêrêmi 6:13,14; 14:18)

e. Không trung thực: Cân - đong - đo - đếm không trung thực để lừa đảo, để gian tham với mọi người. Được gọi là "Cân ít giá cao". (Lêvikí 19:35-37; Michê 3:6:9-12; Amốt 8:4-6)

f. Tham nhũng và Hối lộ: Toàn án bị mua chuộc, các thẩm phán xử thiên vị cho những người có tiền chạy án và đút lót. (Michê 3:1-3, 9-11)

 

3. Nhìn xem từ cá nhân đến phạm tội tập thể:

 

Từ các tội của cá nhân như trên đã đưa Tuyển dân thành một bè chối Chúa, chống Chúa và phản Chúa. Họ không còn đến với Chúa để tìm sự an toàn và những chỉ dẫn về cách sống đúng, sống thật, sống làm gương con Chúa.

 

- Họ đã trông cậy vào những pháo đài do họ góp tiền, góp công xây dựng như các hệ phái và các nhà thờ ngày nay. Họ đã dùng tiền của để mua sắm các thứ vũ khí để phòng vệ, để gây ảnh hưởng. (Ôsê 8:14; Amốt 2:5; Michê 5:10-11)

- Họ tìm cầu viện trợ, tư vấn từ ngoại bang để lập những liên minh cầm quyền, những hệ phái, họ đoàn....(Ôsê 7:11)

- Họ đã sống theo kiểu cá lớn, nuốt cá bé, kẻ mạnh bóc lột người yếu để dùng của phi nghĩa xây dựng những ngôi nhà có những tường thành vững chắc, xa hoa để thỏa mãn thú vui. (Amốt 5:10-11)

 

4. Mắt Chúa luôn đoái xem.

 

Từ trên cao thiên Chúa đã thấy hết dân của Ngài đang làm những việc gớm ghiếc, tội lỗi và vi phạm trắng trợn giao ước đã ký với Chúa (Phục 28:15-68). Chúa sẽ trừng phạt họ, sẽ san bằng, kéo sập tất cả những kỳ công của họ, sẽ làm cho mọi thứ thành đá vụn, mọi pháo đài sẽ biết mất vào bụi gai. Mụch đích để làm thức tỉnh họ, đưa họ ra khỏi cơn say tài, tiền, tình...để họ nhớ lại ơn và biết quay về với Chúa, biết nhìn xem Chúa là chủ của hoàn vũ, là Cha của họ đã giải cứu họ ra khỏi nô lệ. (Ôsê 7:12; 8:8; 13:4-8; Sôphôni 1:13 và Ôsê 9:6)

 

Cho dù đã được báo trước từ các Tiên tri trung thành với Chúa, nhưng dân sự vẫn ngang nhiên bám chặt vào lối sống sung mãn của riêng họ và hòa tan với thế gian, vì họ cho rằng Chúa chẳng bao giờ động đến họ, vì họ là con cưng của Chúa. (Sôphôni 1:12b; Êxêchiên 12:21-28)

 

Nhưng tuyển dân đã sai, và đã chuốc lấy hậu quả vô cùng khủng khiếp khi đang trong nhung lụa gấm vóc với bức thành kiên cố mang danh "con của Thiên Chúa và là tuyển dân Ngài".

 

Năm 721 BC, Chúa đã cho phép Vua và quân đội Asiry đã đến tàn phá Vương quốc phía Bắc và bắt Tuyển dân đi lưu đày (Michê 1:6)

Năm 597 & 587 BC, Chúa đã cho phép Vua và quân đội Babilon đến tàn phá Vương quốc phí Nam và bắt rất nhiều người đi lưu đày. (Giêrêmi 27:6; IICácvua 24:10-25:21)

 

5. Chúa của ngày hôm nay

 

"Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;" (1:1-14)

C

húa Giê-su phán rằng: ‘Các tội-lỗi và lời phạm-thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm-thượng đến Thánh-Linh thì sẽ chẳng được tha đâu’. (Ma-thi-ơ 12:31)
Chúng ta được cảnh báo: “Nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố-ý phạm tội, thì không còn có tế-lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi-chờ kinh-khiếp về sự phán-xét”. (Hê-bơ-rơ 10:26, 27)
Sứ đồ Giăng viết: “Cũng có tội đến nỗi chết”. (1 Giăng 5:16)

 

Nhưng chúng ta tin chắc lời giao ước của Chúa rằng:

 

"Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta." (Xuất 19:5)

 

Vì thế Lời Chúa đã kêu gọi mọi người như Thi Thiên 51:17 chép, "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu."
Nếu bạn thật lòng đau đớn về tội lỗi mình, bạn được khích lệ rằng Đức Chúa Trời đẹp lòng về thái độ của bạn. "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót." Châm ngôn 28:13.

 

Kết luận:

 

Trên thực tế con người chúng ta ai cũng phạm tội nhưng điều quan trọng là chúng ta có thật lòng ăn năn và từ bỏ tội lỗi chúng ta hay không. Lời Chúa chép rằng: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (1Giăng 1:9)

 

Điều quan trọng rằng bạn có tin lời tuyên bố của Chúa Giêsu trên thập giá: "Mọi việc đã được trọn" có nghĩa rằng chính Chúa Giêsu Christ đã làm trọn LUẬT PHÁP đòi hỏi nơi tội nhân trong Ađam cũ. Và chỉ Chúa Giêsu Christ là Adam mới, trong Ngài có đầy đủ mọi sự phước hạnh và sự sống bình an đến muôn đời, Chẳng những vậy mà Ngài con luôn hằng ở cùng chúng ta từ nay cho đến tận cùng mọi thời đại để bồng ẵm và che chở chúng ta đi trong cõi người ta này.

 

Bởi cớ đó mà Phaolô đã khẳng định: "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;" (Rôma 8:1)

 

Ông cũng thêm rằng: "Sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin "(Rô 1:17) "Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp (đó là tuân thủ điều răn, luật lệ tôn giáo, v.v. .)mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin "(Ga 3:11)

Cầu xin Chúa Thánh Thần an ủi, hướng dẫn và mở lối cho bạn và ban cho bạn sự bình an yên nghỉ trong sự tha thứ của Cha Thiên Thượng kính yêu.

 

Câu hỏi suy ngẫm:

 

1. Luận cổ, suy kim bạn có thấy tình trạng sống đạo trong vòng con dân Chúa ngày nay có nhiều nét giống với tuyển dân ngày xưa không?
2. Bạn sẽ làm gì khi biết mình đang sống giữa vòng những người mang danh con Chúa mà sống như tính cách tuyển dân để phản bội lại Chúa bằng những việc công đức của họ dâng lên Ngài?
3. Bạn có tin rằng Chúa Giêsu Christ đã chết thế tội cho bạn, đã làm trọn luật pháp cho chính bạn, đã tha thứ và sẽ tha thứ mọi tội lỗi của bạn khi bạn chạy đến với Ngài mà tuyên xưng đức tin nơi Ngài với tấm lòng ăn năn, sám hối không của mối tương giao giữa tình yêu ban là con và Chúa là Cha không?

 

Mục sư Nguyễn Văn Kiêm

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối