• PHƯƠNG TIỆN ÂN ĐIỂN II

  LCV - “Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20)! “Người nào tin và được Báp-têm sẽ được cứu rỗi, Nhưng người nào không tin sẽ bị hình phạt.” (Mác 16: 16):
 • PHƯƠNG TIỆN ÂN ĐIỂN

  LCV - "Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." (Mathiơ 26:26-30; Luca 22:19-20; Mác 14:22-26; 1 Cô 11:23-25; ICôrinhtô 10:14-33; 11:23-32)
 • GIÁO LÝ CĂN BẢN LCV - (bài 4)

  HLV - Luật pháp phải được công bố cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người phạm tội mà không chịu hối cải, Tin Mừng phải được rao ra cho những tội nhân là những người đang bất an trong tâm hồn vì những tội lỗi của mình.
 • GIÁO LÝ CĂN BẢN LCV - (bài 3)

  HLV - Đức Chúa Trời phán dạy như thế nào về mười điều răn? Ngài phán: “Ta là Đức Chúa Trời, Chúa của ngươi, là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét Ta, Ta sẽ vì tội tổ phụ phạt con cháu của họ đến ba bốn đời, và Ta sẽ làm ơn đến ngàn đời đối với những ai yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn của Ta”. (Xuất Ê- díp- tô ký 20:5-6)
 • GIÁO LÝ CĂN BẢN LCV - (bài 2)

  HLV - Kinh thánh chép: Đức Chúa Trời đã viết các điều răn của Ngài một cách trực tiếp cho dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô ký 19-20, 31:18). Có ba loại luật pháp trong thời Cựu Ước: luật về đạo đức cho tất cả mọi người biết nghĩa vụ của mình đối với Đức Chúa Trời và đối với những người xung quanh, luật về nghi lễ quy định những nghi thức hành lễ trong thời Cựu Ước và luật về chính trị là luật pháp của người Y-sơ-ra-ên. Chỉ có luật về đạo đức là được viết vào trong lòng con người.
 • GIÁO LÝ CĂN BẢN LCV - (bài 1)

  HLV - "Chúng tôi tự cam kết xem những sách tiên tri và các sách của sứ đồ viết trong Kinh Thánh Cựu và Tân Ước như là nền tảng trong sạch và thánh khiết của Y-sơ-ra-ên, đó là tiêu chuẩn chính xác duy nhất mà theo đó tất cả các giáo sư và các sự dạy dỗ được xét đoán và đánh giá....” "[Chúng tôi có] chỉ một biểu mẫu học thuyết đã được toàn thể chấp nhận vì nó được rút ra từ Lời của Đức Chúa Trời ... " (Formula of Concord SD Rule and Norm 3,10).