Ngày 26 tháng 10. AI GIỮ ĐẠO LÝ?

10/26/2012 10:18:25 AM

CHÂM NGÔN

 

 

16 20 Ai giữ theo đạo lý tìm được ích;

            Và ai trông đợi nơi Đức Gia-vê lấy làm có phước thay;

 ***

          20 Ai giữ chánh đạo sẽ thành công,

              Hồng phúc thuộc người trông cậy Chúa.


               (Bản Hiện Đại)  

 ______________________________________________Cuộc đời không dễ dàng. Khi lâm vào tình huống khó xử con người tìm cách hoá giải với lập luận đơn giản: “nói thì dễ, làm mới khó”, “lý thuyết một đàng, thực tế một nẻo”. Thế là họ chấp nhận sống theo kiểu chẳng cần đạo lý, chẳng cần niềm tin. Câu Châm Ngôn này đề cập hai điều cần thiết khi đối diện với những tình huống khó xử trong cuộc sống.

1. Giữ đạo lý (giữ chánh đạo).


Kinh Thánh dạy người muốn giữ đạo lý như sau: Nếu anh em muốn sống cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp, hãy kiềm chế lưỡi và giữ môi miệng. Đừng nói lời dối trá. Hãy xa lánh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm và theo đuổi hoà bình! (I Phi-e-rơ 3:10).

Muốn giữ theo đạo lý trước hết cần quan tâm đến nội dung và giá trị của đạo lý. Đức Chúa Trời khuyên ông Giô-suê là người lãnh đạo kế sau ông Mô-se: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Người giữ theo đạo lý không sống thụ động, nhưng tuân thủ lời Chúa. Khi bị săn đuổi, ông Đa-vít có cơ hội để hạ sát vua Sau-lơ trong hang đá tại Ên-ghê-đi. Thế nhưng ông tâm sự với thuộc hạ: “Xin Chúa kiểm soát hành động ta, đừng cho ta ra tay ám hại vua là người được Chúa xức dầu” (I Sa-mu-ên 24:6). Thanh niên Đa-ni-ên và ba người bạn đã giữ đạo lý khi quyết tâm không tự bôi bẩn tâm thần bằng cao lương mỹ vị cung đình (Đa-ni-ên 1:8).

2. Trông đợi Đức Chúa Trời.

Người khôn ngoan (giữ đạo lý) phải là người có đức tin (trông đợi Chúa). Người giữ đạo lý như ông Đa-ni-ên bị người đời xem là dại dột: Trong thời gian có lệnh cấm sao lại mở các cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem và tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày ba lần? (Đa-ni-ên 4:10). Nhưng người sống theo sự công chính có đức tin và trông đợi Đấng Công Chính. Thậm chí họ có thể nói như ba ông Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô: “Dù Chúa quyết định không giải cứu lần này, chúng tôi cũng giữ vững lập trường” (Đa-ni-ên 3:18).

Oaktreevu

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối