ƠN TRỜI CHO TRẦN THẾ

12/24/2014 11:57:50 AM

ƠN TRỜI CHO TRẦN THẾ

Lời đầu tiên trong Ngày Sinh Nhật Chúa Giêsu, Tôi nguyện xin Cha, là Chúa của Hoàn Vũ ban cho anh chị em yêu quý phước hạnh, anh lành và tràn đầy tình yêu thương!

Nhân đây - xin gởi lời tâm tình cùng anh em yêu quý của tôi về ƠN TRỜI:

Ơn Trời đã được Thiên Chúa sai Thiên Sứ đến loan báo cho loài người, hầu cho sự tối tăm được chiếu sáng và loài người được bình an: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các nguơi một Tin Mừng, sẽ là một vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các nguơi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa

Ơn Trời đó chính là Hài Nhi Giêsu bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Hài Nhi dễ thương, trong sáng, không thù oán giận hờn. Hài Nhi đó chính là Tình Yêu và "Thiên Chúa là tình yêu!... Không có sự sợ hãi trong tình yêu; ngược lại tình yêu trọn vẹn tống khứ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi đi đôi với hình phạt, nên ai sợ hãi thì chưa được trọn vẹn trong tình yêu. Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu chúng ta trước."

Ơn Trời đã đến, nhưng nhân loại không biết, thậm trí đã bị chính dân của Ngài khước từ, thì Ơn Trời vẫn không hể đổi thay cho loài người: “Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.” (Giăng 1:10-11)

Ơn Trời đã và vẫn ban Lời hứa đảm bảo 100% sự sống đời đời cho mọi dân tộc, mọi màu da mà không miễn trừ ai: “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ năng quyền để trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12-13)

Ơn Trời dù đã bị lịch sử nhân loại chối bỏ, bị dân mình khước từ, bị các môn đồ phản bội, nhưng Ơn Trời vẫn ung dung đi trên con đường thống khổ, để làm trọn Luật Pháp trên thập giá với lời khẳng định: "Mọi việc đã được trọn" Giăng 19:30a), và đã sống lại thăng thiên, rồi sẽ quay trở lại để đón các con của mình về Vương quốc bình an - viên mãn trên Trời. Bởi chỉ có máu của Ơn Trời đổ ra để đền tội cho mỗi người thì mới có bình an thật: "Nhờ Máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời" (Cl 1:13-20)

Bất kể ở đâu nhận biết Ơn Trời và ý thức để Ơn Trời ngự trị thì nơi đó tràn đầy tình yêu - hạnh phúc và bình an: “Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, Được phước vô cùng!

 Hôm nay chúng ta tổ chức Mừng Sinh Nhật Cha Giê-su, Ngài là Chúa tể của Hoàn Vũ lại là Cha của chúng ta, chúng ta là con của Ngài. Đây là điều khác biệt mà không có bất cứ Tôn Giáo nào trong Vũ Trụ này có được. Vì các Tôn Giáo khác họ đều có Chúa, Thánh, Thần, Linh v.v…nhưng không bao giờ họ được gọi các chư vị ấy là Cha và xưng Con. Duy nhất chỉ có Chúng ta những Ki-tô Hữu mà thôi. Phi-e-rơ nói rằng: "Anh em được chọn" (I Phi-e-rơ 2:9). Phao-lô nói rằng: "Trước khi sáng tạo trời đất, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu "(Ê-phê-sô 1:4). Chúa Giê-xu phán rằng: "Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn, bổ nhiệm và sai các con đi." (Giăng 15:16 TKHĐ). Lời hứa cho chúng ta từ Chúa Giêsu: "Ta đã yêu những kẻ thuộc về ta, ta sẽ yêu đến tận cùng!"

Tạ ơn Chúa về ân phúc kỳ diệu đã đến, Ơn Trời đó chính là Cha từ ái của chúng ta, Ngài là Chúa Giêsu Ki-tô – là Đức Chúa Trời toàn năng - toàn tri - toàn tại. Nào chúng ta cùng với các Thiên thần hòa vang bài ca:


"Sáng Danh Chúa trên các tầng trời rất cao
Bình an dưới đất cho loài người Chúa thương!"


https://www.youtube.com/watch?v=oxAeJ3EBY74

Mục sư  Nguyễn Văn Kiêm

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 >> Trang cuối