BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (6) NHỮNG TÍN LÝ TRỌNG YẾU

ĐIỀU XI: Sự Xưng Tội

Hội thánh chúng tôi dạy rằng việc xưng tội riêng tư vẫn cần được giữ lại trong Hội thánh, cho dù không cần thiết phải liệt kê ra tất cả mọi tội. Vì theo như Thi thiên thì điều này không thể được. “Ai biết được các sự sai lầm mình?” (Thi thiên 19:12).

ĐIỀU XII: Sự An Năn

Hội thánh chúng tôi dạy rằng bất cứ ai bị sa ngã sau báp-têm, nếu họ ăn năn thì sẽ được tha thứ tội lỗi. Hội thánh cần phải truyền đạt sự tha thứ tội lỗi cho những người trở lại ăn năn (Giê-rê-mi 3:12). Nóimột cách chính xác, sự ăn năn gồm có hai phần. Một là sự hối lỗi, đó là sự sợ hãi sâu sắc của lương tâm qua sự nhận biết tội lỗi. Hai là đức tin được sinh ra bởi Phúc âm (Rô-ma 10:17), hay sự tha thứ tội khi tin rằng tội lỗi sẽ được tha thứ vì cớ Đấng Christ. Nó yên ủi và giải phóng lương tâm ra khỏi sự sợ hãi. Kế đến những việc thiện lành sẽ kèm theo, được gọi là kết quả của sự ăn năn. (Ga-la-ti 5:22-23).

Hội thánh lên án phái Anabaptists đã phủ nhận việc những người đã một lần được xưng nghĩa có thể bị mất Đức Thánh Linh. Họ cũng lên án những người cho rằng có lẽ một số người có thể vươn đến một tình trạng toàn hảo trong cuộc sống này mà không hề phạm tội.

Phái Novatians cũng bị lên án vì cớ họ là những người không tha thứ cho những người bị sa ngã sau báp-têm, cho dù những người ấy có trở lại ăn năn.

Hội thánh cũng phản đối những người không dạy rằng sự tha thứ tội lỗi đến bởi đức tin, nhưng đòi hỏi chúng ta phải xứng đáng với ân điển qua sự làm tròn những việc làm công đức của chúng ta.

Họ cũng phản đối những người dạy rằng cần phải thi hành trọn vẹn những việc làm theo luật lệ của Hội thánh để giảm bớt hình phạt đời đời hay sự hình phạt nơi khổ hình.

ĐIỀU XIII: Công Dụng Của Các Thánh Lễ

Hội thánh chúng tôi dạy rằng các Thánh lễ được quy định, không chỉ là những dấu hiệu của việc làm giữa vòng con người, nhưng hơn thế nữa, đó là những dấu hiệu và bằng chứng về ý muốn của Chúa đối với chúng ta. Chúng được thực hiện là để nhận thức và xác quyết đức tin trong những người sử dụng chúng. Do đó, chúng ta phải thực hiện các Thánh lễ trong đức tin, và tin chắc vào những lời hứa được đưa ra và công bố qua các Thánh lễ, với đức tin ngày càng gia tăng (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3).

Do đó, họ lên án những người dạy dỗ rằng những Thánh lễ chỉ thường là minh chứng cho hành động của việc làm. Họ tố cáo những người không dạy về đức tin, mà lại tin rằng những tội lỗi được tha thứ cần phải có công dụng của các Thánh lễ.

ĐIỀU XIV: Trật Tự Trong Hội Thánh

Hội thánh dạy rằng không người nào được phép dạy dỗ công khai trong Hội thánh, hay thi hành các Thánh lễ mà không có sự kêu gọi chức phẩm hợp pháp.

ĐIỀU XV: Các Nghi Lễ Trong Hội Thánh

Hội thánh chúng tôi dạy rằng những nghi lễ cần phải được để ý đến để có thể cử hành mà không sai phạm. Những giáo nghi đem lại sự yên tĩnh và giữ gìn trật tự trong Hội thánh (như các ngày thánh, các lễ kỷ niệm,…) cũng  cần được để ý đến.

Nhưng người ta được dạy rằng lương tâm không cần phải chất nặng những điều đại loại như là cần phải thực hiện nghi lễ nào đó cần thiết cho sự cứu rỗi (Cô-lô-se 2:16-17). Họ cũng được dạy rằng những truyền thống con người được thực hiện là để chuộc lỗi với Đức Chúa Trời, để xứng đáng với ân điển và làm khuây khỏa những tội lỗi, điều này đi ngược lại với Phúc âm và giáo lý đức tin. Vì thế những lời thề thốt và những truyền thống liên quan đến việc kiêng cữ thức ăn hay giữ ngày, tháng…, được thực hiện chỉ để xứng đáng với ân điển và làm khuây khỏa tội lỗi, thì vô ích và ngược lại với Phúc âm.

(còn nữa)