CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ TÌM NGƯỜI BỊ CHẾT MẤT.

LCV – Nghe mọi người bất bình và chỉ trích khi Ngài quyết định đến nhà ông Xa-chê: “Nhà người tội lỗi mà ông ta vào trọ!”, Chúa Giê- xu phán: “Vì Con Người đến để tìm và cứu người bị chết mất.”

1. Con Người. Chính Chúa Giê-xu dùng từ ngữ “Con Người” khi nói về sứ mạng của Ngài, sự chết của Ngài, sự sống lại của Ngài và sự tái lâm của Ngài. Từ ngữ “Con Người” ám chỉ Ngài đến trần gian làm Chúa Cứu Thế, cũng nhằm ám chỉ Ngài là hiện thân của những lời tiên tri trong Cựu Ước.

2. Con Người đến. Chúa Giê-xu là hình ảnh của tình yêu thiên thượng, của sự khiêm tốn hạ mình, Ngài từ thiên đàng đến trần gian. Con Người đến bày tỏ tình yêu thương tích cực của Ngài, thiện chí của Ngài đối với nhân loại là đối tượng Ngài yêu thương.

3. Con Người đến để tìm người bị chết mất. Đây là nỗ lực của Chúa Cứu Thế trước tình trạng bị chết mất của nhân loại. Dù nhân loại chưa biết tình trạng bị chết mất của mình, Chúa cũng đến để tìm. Dù loài người biết mình đang bị chết mất, Chúa cũng đến để tìm. Chúa đến để tìm từng người, một cách cá nhân. Chúng ta tất cả đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Chúa Giê-xu như người chăn đi tìm cho ra từng con chiên đang lạc mất.

4. Con Người đến để cứu người bị chết mất. Cứu người bị chết mất là mục tiêu của việc Chúa đến để tìm. Nếu Chúa Giê- xu chỉ đến và tìm nhưng không cứu thì nhân loại tội lỗi vẫn ở trong tình trạng bị chết mất. Tuyệt điểm của tình yêu Thiên Thượng, của việc đến với nhân loại, của việc tìm kiếm từng người là cứu rỗi loài người. Đây là chương trình và kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là sứ mạng của Con Người, là nỗ lực của Chúa Giê-xu.

Khi chúng ta thắc mắc: “Vì sao Chúa Giê-xu lại làm như vậy?” Câu trả lời của Chúa Giê-xu là: “Vì Con Người đến để tìm và cứu người bị chết mất.”

Oaktreevu