• Địa chỉ: 472 Nguyễn Thị Thập, khu phố 1, phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM
  • Điện thoại:084.978.3919.819
  • Email: VIETNAMLUTHERAN@GMAIL.COM
  • Website: lutheranvietnam.org