CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ LÀ CHA TOÀN NĂNG – TOÀN TẠI – TOÀN TRI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ LÀ CHA TOÀN NĂNG – TOÀN TẠI – TOÀN TRI
Ngày Chúa nhật vào lúc 9:00, 08/8/2021
Chủ đề: BÁNH SỰ SỐNG 2
🔰 Dẫn Chương Trình: Cô Minh Thư
🔰 Chủ Lễ & Công Bố Phúc Âm: Mục sư Nguyễn Văn Kiêm
🔰 Cựu ước 1Các vua 19:1-8
🔰Thi thiên 34:1-8
🔰Thánh Thư Ê-phê-sô 4:17–5:2
🔰Phúc Âm Giăng 6:51–69
God Blessing
website https://lutheranvietnam.org/
Email : vietnamlutheran@gmail.com
http://youtube.com/video/vS_DkNDUzEs/livestreaming