CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ LÀ CHA TOÀN NĂNG

Ngày Chúa nhật vào lúc 9:20, 05/9/2021
▶Dẫn Chương Trình: Cô Minh Thư
▶Chủ Lễ: Mực Sư Nguyễn Văn Kiêm
▶Công Bố Phúc Âm: Mục sư Nguyễn Văn Kiêm
▶Êsai 35:4-7a
▶Thi thiên 146
▶Gia-cơ 2:1-18
▶Mác 7:24-37
◍ Website: vietnamlutheranvietnam.org
◍ Email : vietnamlutheran@gmail.com
◍ Youtube Link trực tiếp: