NẾU BẠN CÒN NGHI NGỜ VỀ LỜI HỨA CỦA CHÚA THÌ HÃY LẮNG NGHE LỜI CA NÀY NHÉ

“Vậy nếu có sự khích lệ nào trong Ðấng Christ, nếu có niềm yên ủi nào phát xuất từ tình yêu, nếu có sự hiệp thông nào của Ðức Thánh Linh, nếu có tình cảm quý mến và sự thương cảm nào, xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, thì hiệp ý với nhau, có cùng một tình yêu, đồng tâm, nhất trí với nhau.
Xin anh chị em đừng làm điều gì vì cạnh tranh hay vì hư vinh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình.
Xin mỗi người đừng chỉ chú ý đến quyền lợi của riêng mình, nhưng hãy chú ý đến quyền lợi của người khác nữa.
Anh chị em hãy có cùng một tâm tình như Ðức Chúa Jesus Christ đã có.
– Ngài vốn có hình thể của Ðức Chúa Trời, nhưng đã chẳng xem sự bình đẳng với Ðức Chúa Trời là điều phải nắm giữ.
– Ngài đã làm cho mình trống không, mặc lấy hình thể của một nô lệ, trở nên giống như loài người, được tìm thấy trong hình dáng của một người.
– Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Chính vì thế Ðức Chúa Trời đã đưa Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu khi nghe đến danh Ðức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, trên đất, và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa, dâng vinh hiển về Ðức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” (https://bible.com/bible/19/php.2.1-11)
God Blessing