NGÀY 31/7. ỐNG DẪN TÌNH THƯƠNG

Tôi có thể bày tỏ lòng thương xót và tình thương đối với người khác như thế nào?

LỜI CHÚA

Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. (Cô-lô-se 3:12-13)

Sao ngươi lại không thương xót bạn đồng liêu mình như trẫm đã thương xót ngươi? (Ma-thi-ơ 18:33 – Bản dịch Phạm Xuân)

Trước hết, lòng thương xót hiện có trong chúng ta liên quan đến Đức Chúa Cha, vì Đức Chúa Trời là nguồn của sự thương xót. Đây không phải là lòng thương xót theo cảm xúc nhất thời. Lòng thương xót mà ông Phao-lô đề cập là lòng thương xót của những người được Chúa chọn, những người được Chúa thánh hoá và những người được Chúa yêu thương.

Thứ nhì, lòng thương xót hiện có trong chúng ta liên quan đến Chúa Giê-xu. Từ ngữ “anh em” ám chỉ những người tin nhận Chúa Giê-xu, người nhận biết mình là ai, đang sống giữa cộng đồng anh em cùng niềm tin và nhận biết rằng mình phải có đời sống kết quả trong Chúa.

Thứ ba, lòng thương xót hiện có trong chúng ta liên quan đến Đức Thánh Linh. Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Đây là bông trái của Đức Thánh Linh có liên quan đến lòng thương xót. Bông trái Thánh Linh có trong đời sống của chúng ta làm cho chúng ta có những đặc điểm của Đức Chúa Trời.

Thứ tư, phải bộc lộ lòng thương xót theo gương mẫu “như Chúa đã…”, thương xót như Chúa đã thương xót, tha thứ như Chúa đã tha thứ”. Nhiều người không thương xót, không tha thứ như Chúa thương xót, như Chúa tha thứ vì không biết lòng thương xót có liên quan đến Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.

LỜI HỨA

Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? (Mi-chê 6:8)

Oaktreevu