NGÀY 30/7. TUÔN ĐỔ SỰ THƯƠNG XÓT

Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi sự nhân từ của Ngài như thế nào?

LỜI CHÚA

Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,
Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
Ngài cho miệng ngươi được thoả các vật ngon,
Tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng.
(Thi Thiên 103:3-5)

Gia-vê! Gia-vê! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực. (Xuất Ai Cập Ký 34:6)

Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống. (Ê- phê-sô 2:4-5)

Tác giả Thi Thiên 103 dùng nhiều từ ngữ để diễn tả sự nhân từ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Trong khi chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi (tâm linh) thì Chúa tha thứ. Khi chúng ta bệnh tật (thể xác) thì Chúa chữa lành. Khi qua đời thay vì bị diệt vong, linh hồn chúng ta đã được Chúa cứu chuộc nên chúng ta sống đời đời với Ngài.

(1)Chúa đã ban cho chúng ta sự nhân từ và thương xót của Ngài như mão triều thiên đội cho chúng ta nên chúng ta có thể ngẩng đầu lên, hãnh diện, vui mừng. (2)Lòng nhân từ và thương xót của Chúa làm cho chúng ta mãn nguyện, thoả lòng. (3)Lòng nhân từ và thương xót của Chúa khiến cho chúng ta tươi mới và có thêm sức sống.

Kinh Thánh cho biết chúng ta nhận biết lòng nhân từ và thương xót của Chúa khi nhắc lại việc Chúa đã giải cứu chúng ta ra khỏi tình trạng tuyệt vọng, chết mất trong tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống của Ngài.

Ôn lại và so sánh chúng ta trong quá khứ với chúng ta trong hiện tại sẽ thấy Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót trên chúng ta là thể nào. Kinh Thánh viết “anh em ngày trước không phải là một dân”, nghĩa là khi chưa được cứu rỗi chúng ta không phải là con dân của Đức Chúa Trời, ai nấy lầm lạc theo ý riêng của mình. Đáng lẽ chúng ta phải sống trong sự hư mất đời đời, nhưng Chúa bày tỏ lòng nhân từ của Ngài khi cứu rỗi chúng ta và “bây giờ là dân của Đức Chúa Trời”, tức là dân thánh và thuộc về Ngài.

LỜI HỨA

Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.  (I Phi-e-rơ 2:10)

Oaktreevu