SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KI-TÔ GIÁO VÀ CÁC TÔN GIÁO

BÀI TÍN ĐIỀU (phần 3)
✝️Tôi tin Chúa Thánh Thần, một hội thánh của Chúa, sự hiệp thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời, amen.?
Hỏi: Phần ba của Tín Điều trên có nghĩa gì?
Đáp: Tôi tin rằng kiến thức hay sức riêng của tôi không thể nào tin được Chúa Giê-su Kitô là Chúa của tôi hoặc có thể đến được với Ngài, nhưng thay vào đó Chúa Thánh Thần đã gọi tôi qua Phúc Âm (từ thánh kinh), gia ân minh khải cho tôi, thánh hóa tôi và giữ gìn tôi trong đức tin chính thực, như Ngài đã kêu gọi, tập họp, minh khải, và thánh hóa Công thể Giáo Hội Ki-tô trên đất, và gìn giữ Giáo Hội đó trong Chúa Ki-tô trong một đức tin chính thực.
Hằng ngày trong chính Giáo Hội Ki-tô này Chúa Thánh Thần tha thứ tội lỗi cách dư dật – tội lỗi của chính tôi và của tất cả những tín đồ.
Trong ngày Tận Thế Chúa Thánh Thần sẽ làm cho tôi và tất cả những người chết sống lại và sẽ ban sự sống vĩnh cửu cho tôi và tất cả những người tin Chúa Giê-su Ki-tô .
Đây là lẽ thật chắc chắn nhất.✝️
Đối với điều khoản này, tôi đã từng phát biểu, tôi không thể tìm chủ đề nào khác hơn là “Sự được thành hóa”. Trong đó chức năng của Chúa Thánh Thần mô tả và diễn đạt, cho thấy chính Ngài làm chúng ta nên thánh. Do đó chúng ta cần tập chú vào hai chữ “Thánh Thần”. Vì rõ ràng là chúng ta không thể nào tìm từ ngữ nào để thay thế. Còn nhiều thứ thần khác đã được nêu tên trong Thánh Kinh như thần của con người (1Cô-rinh-tô 2:11), các thần trên trời (Ê-phê-sô 6:12) và thần dữ (1Sa-mu-ên 16:14, 23; Công-vụ 19:11, 15). Nhưng chỉ riêng Thần của Thiên Chúa được gọi là Thánh Thần, tức là Đấng đã thành hóa và đang tiếp tục thanh hóa chúng ta. Như Chúa Cha là Đấng Sáng Tạo và Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc thì Chúa Thánh Thần vì chức năng của Ngài phải được gọi là Đấng Thánh Hóa, hay là Chủ Thể làm cho chúng ta trở thành thánh.
Tác vụ thành hóa diễn tiến ra sao? Xin thưa: Cũng như Chúa Con đã đạt quyền tể trị bằng cách dùng công giá của sự nhập thể, sự chết và sự sống lại của chính Ngài, etc, để chuộc chúng ta thì Chúa Thánh Thần cũng tác động tiến trình thánh hóa chúng ta qua những thực thể sau: Công thể Thánh đồ, hay Hội Thánh Ki-tô , sự tha thứ tội lỗi, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Nghĩa là, trước tiên Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào Công thể thánh của Ngài, đặt chúng ta vào sự chăm sóc của Hội Thánh, tại đó Ngài giảng cho chúng ta và đưa chúng ta đến với Chúa Ki-tô…
Qua nội dung của Bản Tín điều (Kinh Tin Kính) này, chúng ta thấy được yếu tính ở chỉ và công việc của Chúa được diễn đạt cách tuyệt vời trong lời lẽ Cô đọng mà thật phong phú. Trong đó trí tuệ của chúng ta được nhận diện là một trí tuệ vượt trội trên tất cả mọi trí tuệ, kiến thức và lý trí con người. Cho dù cả nhân loại đã khổ Công tìm hiểu về Chúa, ý chỉ và việc làm của Ngài, vậy mà cũng chẳng thu thập được chút kiến thức nào hơn. Nhưng Kinh Tin Kính (Bản Tín Điều) này đã mở ra cho chúng ta thấy tất cả Ở một mức độ vô cùng phong phú. Vì qua cả ba Điều Khoản của Kinh Tin Kính Chúa đã tự bày tỏ và mở ra cho chúng ta đi vào chiều sâu thăm thẳm của tâm tình một người Cha, và thấy được tình yêu thuần khiết không lời tả được của Ngài . Vì chính lý do đó Chúa đã tạo dựng chúng ta để thánh hóa, để cứu rỗi chúng ta, và hơn thế nữa đã chu cấp cho chúng ta mọi thứ trên trời và dưới đất, cũng đã ban cho chúng ta cả Con Một của Ngài và Chúa Thánh Thần, qua hai Đấng Thánh đó Chúa đã đem chúng ta trở về với Ngài.
Vì như đã giải trình, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng nhận thức được tình yêu và ân sủng của Chúa Cha, nếu không có Chúa Ki-tô là tấm gương phản chiếu tâm tình của Chúa Cha. Ngoài Ngài chúng ta chỉ có thể thấy được một quan án phẫn nộ và khủng khiếp. Nhưng chúng ta cũng sẽ không hề biết được chút gì Về Chúa Ki- tô nếu không có Chúa Thánh Thần minh khải.
Do đó, ba Điều khoản trên đây của Tín Điều Các Sứ Đồ (Kinh Tin Kính) đã tách rời, phân biệt chúng ta là những tín đồ Ki-tô ra khỏi những thành phần nhân loại khác trên thế gian. Tất cả những người không thuộc hàng ngũ những thánh đồ Ki-tô, dù là vô thần, người Thổ, Tuyển Dân hay những môn đồ nguy tạo, giả hình – cho dù họ có tin tưởng và thờ một chân thần duy nhất – tuy nhiên không hiểu rõ được thái độ cư xử của Ngài đối với họ. Họ không thể nào vững tin vào tình yêu và ân sủng của Ngài và vì vậy họ vẫn tồn tại dưới cơn thịnh nộ và hình phạt. Vì họ đã không có Chúa Ki-tô; ngoài ra, họ cũng không được soi sáng và nhận biết được phước hạnh từ những ân tứ của Chúa Thánh Thần.
Phần giải trình đến đây đã đầy đủ về Tín điều các sứ đồ (Kinh Tin Kính) để đặt một nền móng cho giáo dân thường mà không làm họ hoang mang. Sau khi đã nắm được ý nghĩa căn bản làm nền tảng đức tin của họ, họ có thể tự tìm tòi học hiểu thêm, liên quan đến những tín lý này, tất cả những gì họ học được từ Thánh Kinh và nhờ đó sẽ luôn tấn tới và vóc dạc trong sự hiểu biết. Vì bao lâu chúng ta còn sống thì nội dung Kinh Tin Kính sẽ còn đủ đề tài để chúng ta giảng dạy và học hỏi.
(Trích Giáo lý quyển tiểu và đại của Linh mục Martin Luther)
God Blessings

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *