THIÊN CHỨC VÀ MỤC ĐÍCH TỐI THƯỢNG NGƯỜI CHĂN CHIÊN

THIÊN CHỨC VÀ MỤC ĐÍCH TỐI THƯỢNG NGƯỜI CHĂN CHIÊN

 

” Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.(Mathew 18, Giăng 20:19-31)

– Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về công việc tối thượng của một người mục sư, linh mục là gì? (Những người làm công tác chăn bầy).
Mỗi lần nghe vậy tôi thường hỏi lại họ: Vậy theo anh/chị đã trải nghiệm và nhận biết thực tế, thì công việc quan trọng nhất của mục sư Chúa giao và hội thánh ủy thác là gì?

Hầu hết câu trả lời đều tập trung vào những việc mục sư/linh mục phải làm như một người osin thường tình. Nào là giảng dạy, chăm sóc, an ủi, lễ mễ v.v…

Nghe vậy tôi hỏi: Theo anh/chị những công việc như vậy, người tín hữu thường tình có làm tốt không? (Riêng câu trả lời dành cho mỗi người khi đọc lời chân tình này của tôi thì sẽ tốt hơn.)

– Mục sư/linh mục đều được nhận lãnh sứ mệnh đặc biệt mà Chúa và Hội thánh đã lựa chọn trong số hàng trăm

, hàng ngàn tín hữu để rao cho Quyền chìa khóa. “Cha ta sai ta thể nào, ta cũng sai các con như vậy!” Chúa Jesus là Con độc sinh của Thiên Chúa, đã tự nguyện đến thế gian làm con sinh tế để đền tội và gánh thay hình phạt đời đời trầm diệt từ cơn giận của Chúa Cha sẽ chút đổ cho nhân loại tội lỗi. Qua đó Chúa Cha tha thứ cho những người được Đấng Kitô xưng công bình mà sứ đồ Phaolo đã phải thốt lên: “- Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;”(Roma 8:1).

Sau Phục sinh Chúa đã lập Hội thánh và trao Quyền chìa khóa cho Hội Thánh với sứ mạng tối thượng là đi khiến muôn dân trở lên môn đồ, là công dân nước Trời bằng Quyền chìa khóa là Công bố Tha Thứ tội cho tội nhân nhân danh Chúa Jesus Kitô.(Mathew 28:18-19)

Như vậy, mục đích cao thượng nhất mà Chúa đã làm, nay Ngài trao ban cho Hội thánh, mà HT đã ủy thác cho mục sư/linh mục tiếp nối công việc của Chúa Jesus thi hành sứ mạng Công Bố Phúc Âm Tha Thứ của Chúa cho nhân gian tội lỗi!(xem CVụ) Còn lại những việc khác chỉ là thứ yếu, mục sư hay bất cứ ai cũng làm được, vì chỉ giúp ích cho những người đã được cứu sống sau khi được Chúa tha thứ tội!
Vua Đa vít đã trải nghiệm sự tha thứ:

“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!…. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.”(TT 32, I Giăng 1:8-9)
Bài từ 06/4/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *