TUYÊN TÍN AUGSBURG 1530

Phần III . Con Trai Thiên Chúa
✝️Hội Thánh chúng tôi cũng dạy rằng Con Trai Thiên Chúa đã trở thành con người, sinh bởi trinh nữ Ma-ri, Ngài mang hai tính; Thần tính và Nhân tính bất khả phân ly trong một thân vị của một Chúa Ki-tô, Ngài là Chân Thần và cũng là một Con người chính thực, Ngài đã thực sự “được sinh ra, chịu thống khổ, chịu án thập hình, chết và được chôn.” Bởi những thực tế đó Ngài đã vừa phục hòa chúng ta với Chúa Cha, vừa trở thành sinh tế không chỉ riêng để hóa giải nguyên tội mà Còn tác dụng thứ tha tất cả tội lỗi nhân sinh. Ngài cũng đã “xuống tận âm phủ và đến ngày thứ ba Ngài đã “thực sự” sống lại”. Từ đó, “Ngài đã thăng thiên” để “Ngồi bên hữu Chúa Cha”, Ngài tể trị đời đời trên mọi loài thọ tạo, Ngài sẽ thánh hóa, giúp sức và an ủi tất cả những ai tin lời Ngài, ban sự sống, nhiều ân tứ và những ơn ích khác cho họ, che chở bảo vệ họ chống lại kẻ dữ và tội lỗi. Sau cùng chính Chúa Ki-tô sẽ trở lại cách công nhiên để thẩm xét người sống và kẻ đã chết” theo như nội dung của Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ.
👉Tất cả các tà thuyết đối kháng với nội dung điều khoản này đều bị phủ nhận.
🕎xem thêm tại www.lutheranvietnam.org
God Blessings
🌻❤🌻