CHÚA JESUS LÀ NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

1. Phương pháp giáo dục tương giao mật thiết, làm gương và cầm tay chỉ việc: – “Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để Ở CÙNG Ngài và sai đi giảng đạo.”(Mác 3:14)
2. Tình yêu tự hạ mình để tận hiến: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”(Philip 2:6-10)
3. Từ lý thuyết tới thực hành: Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: – “Mọi việc đã được trọn,” rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn” (Giăng 19:18-20).
4. Lời hứa thành tín đời đời: –
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta không bao giờ qua đi” (Mat 24:35)
Kết quả sau 3 năm tuyển chọn và dạy dỗ theo phương pháp trên, Chúa Jesus đã thổi vào tâm thức các ngư phủ ngèo yếu, thất học như Phierơ…để họ trở thành những người phi thường, mang sứ mạng thay đổi dòng lịch sử nhân loại bằng sức mạnh tình yêu thương và lẽ thật!
Hơn 2000 năm qua thế giới đã chứng minh tất cả các nền văn minh nhân loại, tất cả các quốc gia phát triển nhất, điển hình Mỹ & Đức và Hàn Quốc…họ đều dựa trên nền tảng giáo trình lấy từ nguồn thánh kinh, đi cùng phương pháp sư phạm thực hành theo gương Chúa Jesus Kitô!
Xin cảm ơn các thầy cô, Nguyện xin Chúa quan phòng và thêm ơn, thêm phước, thêm sự thông sáng để áp dụng kinh thánh vào trong công cuộc trồng người ở Việt Nam, amen!
Ps. Xem kết quả giáo dục tại VN qua gương các quan tướng vừa dốt, vừa tham, lại tàn độc nên đã và đang vào lò, thì biết huấn thị của cụ Hồ rất chuẩn, nhưng rất tiếc thế hệ kế thừa đã đi sai hướng hoàn toàn 70 năm qua, nên VN vẫn chưa sánh vai được với cả Lào và Camphuchia, chứ nói chi tới cường quốc!
God Blessings