CUỘC CẢI CHÁNH LUTHERAN 1517

(Film thuyết minh tiếng việt)
Nhân dịp kỷ niệm ngày phong trào Lutheran cải chánh Giáo hội, 31/10/1517 – 31/10/2021; cũng là ngày thành lập LCV 31/12/2012. Mời quý anh chị em xem film Martin Luther để hiểu thêm về biến cố đưa con dân Chúa về với Lời của Chúa.
“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. (Giăng 8:31-36)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *