DẤU HIỆU HỘI THÁNH ĐANG SỐNG HAY ĐANG CHẾT.

1/ Hội Thánh sống có nhiều người mang theo Kinh Thánh và dùng Kinh Thánh; Hội Thánh chết không có như vậy.

2/ Hội Thánh sống có đầy dẫy sự ngợi khen và những âm thanh vui vẻ, tạ ơn; Hội Thánh chết buồn bã, chán nản.

3/ Hội Thánh sống thường gặp nan đề về chỗ đậu xe; Hội Thánh chết không bao giờ lo chuyện chỗ đậu xe.

4/ Hội Thánh sống mở rộng ra bởi đức tin; Hội Thánh chết cứ kéo dài bởi mắt thấy.

5/ Hội Thánh sống có nhiều thiếu niên, nhi đồng và tiếng ồn; Hội Thánh chết yên lặng như bãi tha ma.

6/ Hội Thánh sống tập trung phục vụ con người; Hội Thánh chết tập chú vào giải quyết các nan đề.

7/ Hội Thánh sống đầy dẫy tinh thần yêu thương lẫn nhau; Hội Thánh chết đầy dẫy sự nghi kỵ, phê phán và lằm bằm.

8/ Hội Thánh sống luôn luôn nhấn mạnh đến truyền giáo, môn đồ hóa và tham gia hầu việc Chúa; Hội Thánh chết yêu cầu ít và ít nhu cầu.

9/ Hội Thánh sống có nhiều người dâng hiến hy sinh; Hội Thánh chết có nhiều người dâng tiền giống như cho Chúa tiền típ.

10/ Hội Thánh sống luôn luôn tăng trưởng; Hội Thánh chết cứ đứng bình bình và tàn tạ.

(Theo Đức Tin)

Thưa các bạn, chúng ta đang sinh hoạt trong một Hội Thánh sống hay chết? Chúng ta sẽ làm gì để nơi chúng ta sinh hoạt ngày càng tốt hơn? Chúng ta thảy đều bất toàn, nhưng nếu chúng ta biết tin cậy, vâng lời Chúa và luôn đặt Chúa hàng đầu thì chắc hẳn Chúa sẽ phấn những cuộc đời chúng ta. Như 2Cor có chép:” Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; Những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”

Nguyện Chúa ban thêm năng lực cho mỗi chúng ta trong một năm mới 2011 để chúng ta bước đi trong sự yêu thương và năng quyền của Ngài.

ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.