ĐIỀU KHÁC BIỆT GIỮA CƠ ĐỐC GIÁO và CÁC TÔN GIÁO KHÁC (phần 1)

♎SỰ SÁNG TẠO & MỐI QUAN HỆ THẦN HỮU✝️
Đức tin các Tôn giáo ngoài Cơ Đốc giáo (Ki-tô giáo): tín đồ phải hết lòng, hết sức, hết trí khôn tin và tôn thờ vào một Đấng thần linh tối cao, và xưng Đấng đó là Giáo chủ, là Chúa, hoặc thần tài, thần hộ vệ…với tâm thế thần dân, nô lệ, nên người ta luôn phải đáp ứng tất cả yêu cầu từ Giáo chủ, Chúa và thần thánh đòi hỏi nếu muốn bình an và thành công, nếu ai làm ngược lại ý muốn của Thần thánh thì sẽ bị hình phạt và cuộc sống sẽ thất bại.
Đức tin Cơ Đốc giáo (Ki-tô giáo): tín nhân phải hết lòng, hết sức, hết trí khôn đặt cuộc đời mình vào duy nhất Thiên Chúa (Thượng Đế, Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Christ (Ki-tô). Đức tin Cơ đốc giáo ko chỉ dừng lại mối liên hệ Thiên Chúa là Chúa, là Chân Thần, mà Cơ đốc nhân luôn sống trong mối tương giao mật thiết xưng Thiên Chúa là Cha, và Thiên Chúa cũng đã gọi, đã chọn, đã nhận và xưng họ là con trai, con gái, là bạn hữu với tình yêu mặc dầu trường tồn bất diệt.
Bây giờ, Chúng ta cùng xem phần thứ nhất bài Tín Điều của Cơ Đốc giáo:
Phần 1: SỰ SÁNG TẠO
Hỏi: Tôi tin Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng Sáng Tạo trời và đất, cùng tất cả tạo vật hữu hình và vô hình, Có nghĩa gì?
Đáp:
♎Tôi tin rằng Thiên Chúa đã sáng tạo trời đất và tạo dựng ra tôi cùng với tất cả những tạo vật hữu hình và vô hình.
❤Thiên Chúa đã ân ban và vẫn còn bảo lưu thân thể và linh hồn tôi bao gồm: Mắt, tai, tất cả những chỉ thể và những giác quan; lý trí và tất cả cơ chế tâm thần.
❤Thêm nữa, Thiên Chúa hằng ngày ban cấp giày dép, áo quần, thức ăn và uống, nhà cửa, nông trại, người phối ngẫu, Con cái, ruộng đồng, gia súc, và tất cả tài sản – cùng với mọi nhu cầu và dinh dưỡng cho thân thể và đời sống này;
❤Thiên Chúa bảo vệ tôi trong mọi nguy khốn, che chở và giữ gìn tôi khỏi mọi điều dữ.
❤Thiên Chúa là Cha toàn năng, toàn tri, toàn tại của tôi, bởi vậy mà Tất cả những điều trên đều được thực thi hoàn toàn bởi lòng từ nhân bác ái của tình Cha Thiên Thượng, không do bất cứ công đức giá trị nào của riêng tôi.
✝️Vì tất cả những điều này tôi phải cảm tạ tôn vinh, phụng vụ và vâng phục Chúa. Đây là lẽ thật chắc chắn nhất ko bao giờ thay đổi đức tin của tôi.?
Vả Sứ đồ Phao-lô đã minh định: “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh-Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6)
(Còn tiếp)
?God Blessings❤

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *