ĐỪNG THỎA HIỆP

Hãy nhớ bạn là ai. Đừng thỏa hiệp với bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì. Bạn là con của Chúa. Hãy sống theo lẽ thật mầu nhiệm đó.

“VÌ TẤT CẢ NHỮNG AI ĐƯỢC THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DẪN DẮT ĐỀU LÀ CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI” (Rô-ma 8:14)