LỄ THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG

LỄ THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG
▶Ngày Chúa nhật vào lúc 9:30, 03/10/2021
▶Dẫn Chương Trình: Cô Minh Thư
▶Chủ Lễ: Mục Sư Kiêm
▶Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Kiêm
▶Sáng Thế ký 2:18–25 Thi thiên 128 Hê-bơ-rơ 2:1–18
▶Thi thiên 128
▶Hê-bơ-rơ 2:1-18
▶Mác 10:1-16
📩Email : vietnamlutheran@gmail.com
📺Youtube Link trực tiếp: