LỄ THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG

Ngày Chúa nhật vào lúc 9:30, 26/9/2021
Dẫn Chương Trình: Cô Minh Thư
Chủ Lễ: Mục Sư Kiêm
Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Kiêm
Dân số ký 11:4-29
Thi thiên 104:27-35
Giacơ 5:1-20
Mác 9:38-50
Email : vietnamlutheran@gmail.com
Youtube Link trực tiếp youtube.com/video/ifJkEW2E6p8/livestreaming