NGÀY 03/8. ẢNH HƯỞNG

Liệu tôi có thể tạo ảnh hưởng đối với cộng đồng không?

LỜI CHÚA

Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình”. (Ga-la-ti 5:14)

Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. (Rô-ma 13:8)

Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng. (I Phi-e-rơ 2:12 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

Bạn có thể ảnh hưởng tốt đối với cộng đồng bằng cách sống yêu thương chớ không phải chỉ bằng những lời nói yêu thương. Sống yêu thương không phát xuất từ cảm xúc của chúng ta nhưng phát xuất từ tinh thần kính sợ Chúa và tuân theo lời của Ngài. Trong hai bức thư gửi cho tín hữu tại Rô-ma và Ga-la-ti, ông Phao-lô đề cập đến luật pháp và làm trọn luật pháp khi dạy về hành động yêu thương người lân cận.

Cụ thể luật pháp ghi như sau: “Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Gia-vê.” (Lê Vi Ký 19:18)

– Muốn sống yêu thương trước hết bạn cần kính sợ Đức Gia-vê tức là Đức Chúa Trời và muốn tuân theo luật lệ của Ngài. Nói cách khác nếp sống yêu thương thể hiện qua mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời. Bạn biết mình được Chúa chọn, làm dân thánh của Ngài và thuộc về Ngài.

– Muốn sống yêu thương bạn phải rũ bỏ lòng hận thù và mọi mưu toan báo thù. Xưa kia cũng như ngày nay, con người (kể cả người tin Chúa) nuôi dưỡng hận thù, thậm chí tìm cách báo thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lòng hận thù và hành động báo thù giết chết tình yêu thương. Người ta báo thù bằng lời nói thâm độc, bằng mưu mô và những hành động xấu xa. Nuôi dưỡng hận thù và toan tính báo thù chẳng những ảnh hưởng đến mối tương giao đối với Chúa, đối với người mình thù ghét mà còn ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và nhiều người xung quanh.

– Muốn sống yêu thương bạn phải bày tỏ ra bằng hành động cụ thể. Chỉ nói yêu thương mà không có hành động cụ thể thì gây ảnh hưởng xấu cho cộng đồng. Còn bày tỏ tình yêu thương chẳng những ảnh hưởng tốt, đến người mình yêu thương, đến cả nhiều người xung quanh mà còn tác động sâu xa đến tâm hồn của chính mình.

THUỘC RIÊNG VỀ CHÚA

Vì ngươi là một dân thánh cho Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, để làm một dân thuộc riêng về Ngài. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:6)

Oaktreevu