NGÀY 2/7. HIỂM HOẠ

Sống phóng túng sẽ dẫn đến hiểm hoạ nào?

LỜI CHÚA

Gia-vê Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên phán như vầy: “Đáng rủa sả thay là người không nghe lời giao ước này, mà ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi, trong ngày ta đem họ ra khỏi xứ Ai-cập, khỏi lò nấu sắt, mà phán rằng: Hãy nghe tiếng ta, noi theo điều ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi; hầu cho ta giữ lời thề ta đã thề cùng tổ phụ các ngươi, mà ban cho họ một xứ dượm sữa và mật, như xứ các ngươi thấy ngày nay.”

“Ta đã khuyên răn tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ lên khỏi xứ Ai-cập cho đến ngày nay. Ta dậy sớm mà khuyên răn họ rằng: “Hãy vâng theo tiếng ta!” Nhưng họ không vâng lời, không để tai vào; họ theo sự cứng cỏi của lòng ác mình mà làm. Vì vậy ta đã làm cho họ nọi điều ngăm đe của giao ước này, là điều ta đã dặn họ làm theo mà họ không làm theo.” (Giê-rê-mi 11:3-5,7-8)

Bài học lịch sử: Xưa kia Đức Chúa Trời đã giải phóng dân I-sơ-ra-ên khỏi thân phận nô lệ và giải thoát họ khỏi Ai Cập. Ngài ban cho họ một cuộc sống mới. Giữa Chúa và dân  I-sơ-ra-ên có một giao ước.

* Về phần dân I-sơ-ra-ên: họ phải nghe Chúa dạy và làm theo.
* Về phần Chúa: Ngài nhận họ là dân của Ngài, còn Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Rồi Ngài ban cho họ Đất Hứa.

Nhưng thế hệ được Chúa giải cứu và ban cho sự tự do lại giống như đứa con bất trị. Họ chẳng chịu lắng nghe và chẳng vâng lời Chúa. Nếu Đức Chúa Trời nhiều lần cảnh cáo thì dân I-sơ-ra-ên cũng nhiều lần không vâng lời Đức Chúa Trời. Chẳng những không vâng lời mà còn không quan tâm đến lời cảnh cáo của Chúa. Hậu quả là thế hệ I-sơ-ra-ên đầu tiên được cứu khỏi Ai-cập không được vào Đất Hứa.

Bài học cho bản thân: Đôi khi chúng ta suy nghĩ và hành động chẳng khác gì thiếu nhi và thiếu niên. Họ mong mau đến 18 tuổi để nắm quyền hạn như một người trưởng thành. Họ cho rằng mình có quyền tự quyết định và có quyền làm những việc mà cha mẹ thường ngăn cấm cản trở. Họ không thèm hỏi ý kiến của cha mẹ thậm chí không cho cha mẹ can thiệp vào cuộc sống của mình.

Quyết định sống theo ý riêng, không vâng lời Chúa phát xuất từ tấm lòng chai lì đầy tội lỗi. Nếu chúng ta tin Chúa, trở nên con của Ngài mà không chịu làm theo điều Chúa dạy, vẫn cố chấp, cứ sống theo ý riêng thì hiểm hoạ đang chờ chực phía trước.

CHÚ Ý!

Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác. (I Phi-e-rơ 2:16 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

Oaktreevu