NGÀY 3/7. TỰ DO

Tự do trong Chúa nghĩa là gì?

LỜI CHÚA

Đấng Cứu Thế đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. (Ga-la-ti 5:1)

Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh ở đâu, nơi ấy được tự do thật. Tất cả chúng ta đều để mặt trần, phản chiếu vinh quang của Chúa như tấm gương và được biến hoá giống như hình ảnh vinh quang của Ngài do Chúa Thánh Linh. (II Cô- rinh-tô 3:17-18 – Bản DiễnÝ)

1. Tự do của chúng ta và Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu phán: “Anh em sẽ hiểu biết về Chân lý của Đức Chúa Trời”, tức là hiểu biết về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng phán: “Chân lý về Đức Chúa Trời sẽ giải thoát anh em” và “Nếu Con Đức Chúa Trời giải thoát anh em thì anh em sẽ thật sự tự do”.

Trước khi tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta cần hiểu biết về Chân lý của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Chúa Giê-xu. Hiểu biết Chúa Giê-xu là Con đường dẫn đến Sự thật và Sự sống.

Khi tin nhận Chúa Giê-xu thì Ngài giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tộâi lỗi và ban cho chúng ta sự tự do thật. Kinh Thánh khẳng định “Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do” (Bản Diễn Ý)

Như vậy khi tin Chúa Giê-xu chúng ta nhận biết tự do thật Chúa ban cho chúng ta, nghĩa là tội lỗi không còn khả năng ràng buộc chúng ta. Trái lại, kể từ đó chúng ta có thể sống cuộc đời thanh sạch thánh khiết giữa thế gian tội lỗi này.

2. Tự do của chúng ta và Đức Thánh Linh

Kinh Thánh cho biết “Thánh Linh của Chúa ở đâu, ở đó có sự tự do”. Bạn tự hỏi “Thánh Linh của Chúa ở đâu?” Khi bạn tin Chúa thì Thánh Linh của Chúa ngự trong tâm linh của bạn. Khi Hội thánh của Chúa nhóm lại thì có Chúa Thánh Linh hiện diện tại nơi đó.

Tự do mà Kinh Thánh đề cập ở đây là tự do đến với Chúa mà không có sự ngăn cách nào. Bạn không còn sợ hãi, không còn mặc cảm tội lỗi. Bạn tự do đến với Chúa và lời của Ngài. Sự tự do thật mà người tin Chúa được hưởng là được thoát khỏi ách nô lệ của luật pháp, được buông tha khỏi tình trạng khó hiểu khi đọc Kinh Thánh, được tự do tiếp xúc với Chúa mà không còn bị ngăn cản bởi cái màn như thời Cựu Ước.

LỜI HỨA

Anh em sẽ hiểu biết Chân lý về Đức Chúa Trời và Chân lý về Đức Chúa Trời sẽ giải thoát anh em… Vậy nếu Con Đức Chúa Trời giải thoát anh em thì anh em sẽ thật sự tự do. (Giăng 8:32, 36 – Bản dịch Phạm Xuân)

Oaktreevu