NGÀY 1/7. ĐỘC LẬP

Một khi lệ thuộc Chúa phải chăng tôi không còn là một người trưởng thành và độc lập?

LỜI CHÚA

Ta là cây nho thật, Cha ta là người trồng nho.

Hãy sống trong ta, ta sẽ sống trong anh em! Như nhánh nho không thể tự sinh quả nếu không dính liền vào cây nho, cũng vậy, nếu không sống trong ta, anh em cũng không thể kết quả.

Ta là cây nho, anh em là nhánh. Người nào sống trong ta và ta sống trong người ấy thì mới kết nhiều quả, vì không có ta anh em chẳng làm chi được. (Giăng 15:1, 4-5 – Bản dịch Phạm Xuân)

Mỗi người phải quyết định đối với nhiều vấn đề trong cuộc đời mình và chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Không thể căn cứ vào những quyết định đúng hoặc sai để đánh giá bạn chưa trưởng thành, vì nhiều người đã quá tuổi, đã trưởng thành nhưng vẫn quyết định sai.

Trong lãnh vực niềm tin, khi bạn quyết định tin hoặc không tin Chúa thì đó là quyền của bạn. Đặc biệt là quyết định về niềm tin không tuỳ thuộc vào độ tuổi. Chúa Giê-xu phán: “Ai cám dỗ một em nhỏ đã tin ta phạm tội, thì thà người ấy bị buộc cối đá vào cổ rồi dìm xuống đáy hồ con hơn” (Ma-thi-ơ 18:6) Câu này cho thấy một em nhỏ chưa đến tuổi được coi là trưởng thành, nhưng vẫn có thể tin Chúa khi nhận biết mình cần Chúa.

Khi bạn tin Chúa, có mối tương giao với Ngài thì không thể tách rời khỏi Ngài. Vì cớ bạn tin Chúa cho nên bạn thuộc về Chúa và Chúa thuộc về bạn. Niềm tin đem đến sự liên kết và sự lệ thuộc.

Trong đời sống đức tin, nhiều người không chịu liên kết với Chúa, không muốn lệ thuộc vào Ngài, tức là không sống trong Chúa và không để cho Chúa sống trong mình. Họ muốn kết quả thuộc linh nhưng lại tự xem là gốc lẫn nhánh rồi cố gắng ra quả. Sống như vậy chẳng những bạn không kết quả thuộc linh mà chỉ kết quả xác thịt vì lệ thuộc vào gốc rễ của bản ngã, của ma quỷ và của thế gian.

Bạn cần thuộc về Chúa Giê-xu, cần sống trong Ngài. Vì Chúa phán: “Không có ta anh em chẳng làm chi được”. Khi quyết định liên kết với Chúa Giê-xu, xem Chúa là gốc còn bạn chỉ là nhánh, bạn sẽ nhận được năng lực thuộc linh để kết quả thuộc linh trong đời sống. Liên kết và lệ thuộc vào Chúa Giê-xu không khiến bạn mất tự do nhưng giúp bạn có những quyết định khôn ngoan và đúng đắn, an toàn và hữu ích.

NƯƠNG CẬY CHÚA

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.

(Châm Ngôn 3:5)

Oaktreevu