NGÀY 27/6. THẤT BẠI

Nếu tôi lỡ làm theo sự cám dỗ, Chúa có tha thứ cho tôi không?

LỜI CHÚA

Lúc ấy, đền thờ Đa-gôn đông đặc cả người. Toàn thể các nhà lãnh đạo Phi-li-tin đều hiện diện. Có chừng ba ngàn người ngồi trên gác thượng coi Sam-sôn làm trò.

Sam-sôn kêu cầu Chúa: “Lạy Chúa Hằng Hữu! Xin nhớ đến con. Lạy Chân Thần, xin cho con sức mạnh một lần nữa thôi, để báo thù người Phi-li-tin đã móc mắt con.” Hai tay nắm hai cột chính nâng đỡ đền thờ, Sam-sôn dồn sức vào tay, và cầu nguyện: “Xin cho con cùng chết với người Phi-li-tin.” (Các quan xét 16:27-30 – Bản Diễn Ý)

Dù nhận biết đặc ân của Đức Chúa Trời và cũng nhận biết chương trình lẫn ý định của Ngài dành cho mình, nhưng ông Sam-sôn đã để cho tư dục điều khiển đến nỗi ông làm nhiều điều sai trái.

Cảnh tượng cuối cùng về ông Sam-sôn cụ thể hoá thất bại thê thảm của một người lãnh đạo thuộc linh. Đáng lẽ ông phải sống giữa cộng đồng dân I-sơ-ra-ên, làm quan xét trên họ, hướng dẫn và dạy luật pháp cho họ, thế mà ông lại là tù nhân khổ sai cho người Phi-li-tin, phải ở trong đền thờ thần tượng và phải làm trò cười cho họ xem.

Quá khứ của ông Sam-sôn là như vậy, tình cảnh của ông lúc đó thật là bi đát, thế nhưng ông Sam-sôn vẫn kêu cầu Chúa: “Xin nhớ đến con”, “Xin cho con sức mạnh một lần nữa thôi” và “Xin cho con cùng chết với người Phi-li-tin”. Mặc dù kết cuộc ông Sam-sôn thật đáng buồn, mặc dầu ông phải nhận hậu quả từ những việc làm sai trái của mình, nhưng điều quan trọng là ông Sam-sôn không vì những sai lầm của mình mà chối bỏ Chúa. Ông vẫn nhớ đến Chúa, tìm kiếm sự tương giao với Ngài qua lời cầu nguyện ăn năn, xin Chúa nhớ đến mình.

Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe lời xưng nhận tội lỗi và sẵn lòng tha thứ cho bạn. Đừng sống với mặc cảm về tội lỗi, đừng vin vào tình trạng tội lỗi của mình để tránh xa và từ khước không nhận tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

Dù ông Sam-sôn không còn cơ hội để giải cứu dân I-sơ-ra-ên, dù ông không còn cơ hội thực hiện ý muốn của Chúa ở trần gian, dù ông phải chết chung với kẻ thù nhưng ông vẫn được Đức Chúa Trời yêu thương và Ngài tha thứ cho ông.

LỜI HỨA

Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. (I Giăng 1:9)

Oaktreevu