NGÀY 28/6. CÁM DỖ VÀ THỬ THÁCH

Giữa cám dỗ và thử thách có gì khác nhau?

LỜI CHÚA

Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục (Gia-cơ 1:3)

Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. (Gia-cơ 1:12-13)

Cám dỗ và thử thách đều nhắm vào con người chúng ta. Qua cám dỗ ma quỷ muốn chúng ta trở nên giống như nó, còn qua thử thách Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên giống như Ngài. Chính vì thế mà cám dỗ và thử thách khác nhau:

-Ma quỷ cám dỗ chúng ta còn Đức Chúa Trời thử thách chúng ta. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai.

-Ma quỷ cám dỗ chúng ta để chúng ta trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, còn Đức Chúa Trời thử thách chúng ta để chúng ta trở thành bạn của Ngài.

-Ma quỷ cám dỗ chúng ta với mục đích khiến cho đời sống thuộc linh của chúng ta suy bại. Đức Chúa Trời thử thách chúng ta để trau giồi đời sống thuộc linh của chúng ta, khiến cho đời sống thuộc linh của chúng ta mạnh mẽ hơn, thánh thiện hơn, trở nên giống như Ngài hơn.

-Ma quỷ thù ghét chúng ta, muốn chúng ta thất bại cho nên cám dỗ chúng ta phạm tội, còn Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, muốn chúng ta đắc thắng cho nên Ngài thử thách chúng ta. Cho nên có thể nói chúng ta “bị cám dỗ” nhưng “được thử thách”.

-Trong cám dỗ, ma quỷ xem chúng ta như một miếng mồi để ra oai (rống), tấn công (rình mò) và chiếm hữu (nuốt). Đức Chúa Trời không đối xử với chúng ta như vậy. Chúng ta là con của Ngài, là học trò của Ngài, là bạn của Ngài. Chúa thử thách chúng ta nhưng Ngài luôn luôn bên cạnh chúng ta, ban năng lực cho chúng ta và giúp chúng ta trong thử thách.

MẠNG LỆNH

Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. (I Phi-e-rơ 5:8)

Oaktreevu