NGÀY 29/6. THỬ THÁCH CỦA CHÚA

Chúa có thể thử thách tôi về những phương diện nào?

LỜI CHÚA

Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. (Hê-bơ-rơ 11:8)

Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham. (Sáng thế ký 22:1)

Ông Áp-ra-ham có đức tin nơi Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài. Dầu vậy Đức Chúa Trời vẫn thử thách đức tin và sự vâng lời của ông.

Tin Đức Chúa Trời, tin lời Chúa hứa, vâng lời Chúa, ông Áp-ra-ham rời bỏ quê hương, ra đi. Nhưng Kinh Thánh cho biết ông phải tiếp tục bước đi bằng đức tin và sự vâng lời.

Khi đời sống đức tin và vâng lời của ông Áp-ra-ham vừa hoàn tất một giai đoạn thì Đức Chúa Trời lại thử thách ông trong giai đoạn kế. Cuộc đời của ông Áp-ra-ham là những “kỳ thi” về đức tin và sự vâng lời.

Khi tin Đức Chúa Trời, tin Chúa Giê-xu và sống vâng theo ý muốn của Ngài, chúng ta được kể là con cháu của ông Áp-ra-ham về phần thuộc linh, Đức Chúa Trời cũng thử thách chúng ta. Ngài không truyền cho chúng ta rời quê hương để ra đi như đã truyền cho ông Áp-ra-ham, Ngài không thử thách chúng ta như đã thử thách Áp-ra-ham dâng con mình là I-sác. Lời Chúa kêu gọi chúng ta có nội dung khác, Chúa thử thách chúng ta ở những trường hợp khác.

Thế nhưng những “đề thi” Chúa dành cho chúng ta chắc chắn cũng ở mức độ khó chẳng thua gì những “đề thi” dành cho ông Áp- ra-ham. Ngài yêu cầu chúng ta thực hiện những điều chúng ta không ngờ với mục đích chúng ta đạt được kết quả tốt trong trường học của Ngài. Nói cách khác Chúa thử thách đức tin và sự vâng lời của chúng ta như Ngài từng thử thách ông Áp-ra-ham.

LỜI HỨA

Mục đích của những thử thách đó là để tôi luyện niềm tin anh em. (I Phi-e-rơ 1:7 – Bản Diễn Ý)

Oaktreevu