CHÚA NHẬT THỨ 2 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHÚA NHẬT THỨ 2 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chương Trình Thờ Phượng sẽ bắt đầu vào lúc 9h30, 16/01/2022

🔰 Dẫn Chương Trình: Thầy Xuân Năm
🔰 Chủ Lễ: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm
🔰 Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Nguyễn Văn Kiêm
🔰 Ê-sai 62:1–5
🔰 Thi thiên 128
🔰 I Cô-rinh-tô 12:1–11
🔰 Giăng 2:1–12

“Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó. Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn-đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn-bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả. Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước. Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), bèn gọi chàng rể, mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa-vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ-bày sự vinh-hiển của mình như vậy; môn-đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em, và môn-đồ Ngài đều xuống thành Ca-bê-na-um; và chỉ ở tại đó ít ngày thôi.” (https://bible.com/bible/193/jhn.2.1-12)

www.lutheranvietnam.org/
📩Email : vietnamlutheran@gmail.com
📺Youtube Link trực tiếp : youtube.com/video/HdBCk63MBH0/livestreaming

GOD BLESSING