LỄ THỜ PHƯỢNG ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG

Ngày Chúa nhật vào lúc 09:30, 25/10/2021
? Dẫn Chương Trình: Cô Minh Thư
? Chủ Lễ: Mục Sư Kiêm
? Công Bố Phúc Âm: Mục Sư Kiêm
?Giê-rê-mi 31:7–9;
?Thi thiên 126;
?Hê-bơ-
rơ 7:23–28;
✝️Mác 10:46–52
?Email : vietnamlutheran@gmail.com
?Youtobe Link trực tiếp ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.