MẪU THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA – CỬ HÀNH TIỆC THÁNH – BÁP-TÊM .V.V.

KHAI LỄ:

 1. Hát ngợi khen Thiên Chúa – Toàn HT ( không quá 15p) – HD CT
  2.    Thông báo các vấn đề, kế hoạch và nhu cầu cầu thay     – HD CT

CHÍNH LỄ:

 1. Lời mời thờ phượng và xưng tội.
 1. Hội Thánh cùng đọc lời Chúa: Giăng 4:23, QN.tuyên bố 4:24 (MS quản nhiệm đi lên bục, Hội chúng đứng lên, MS đọc KT và Tuyên bố)
 2. Lời mời thờ phượng, MS tuyên bố: Chúng ta nhóm họp nhau nơi đây trong Danh Thiên Chúa ba Ngôi – Chúa Cha và Chúa Con Và Chúa Thánh Linh.

Hội chúng đồng thanh đáp: AMEN.

 1. Tuyên xưng đức tin qua bài tín điều các sứ đồ: (toàn thể Hội chúng)

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng lên trời và đất. Tôi tin Chúa Giê-xu Christ là Con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài chịu thai bởi quyền phép Chúa Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, chịu đóng đinh trên thập giá, chịu chết và chôn; Ngài xuống âm phủ; đến ngày thứ ba Ngài từ cõi chết sống lại; Ngài thăng thiên; ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Tòan Năng là Cha; từ đó, Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin Chúa Thánh Linh; tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự hiệp thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen!

 1. Lời mời xưng tội MS tuyên bố:Khi nào anh chị em nói mình không có tội chi hết, ấy là chính anh chị em tự  lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong anh chị em. Còn khi nào anh chị em xưng tội mình, thì Chúa là thành tín công bình để tha thứ  tội cho anh chị em, và làm cho anh chị em sạch mọi điều gian ác. (I Giăng 1:8-9 dịch sát nghĩa) . Sau khi dứt lời TK, MS có thể nói: anh chị em hãy tự do mọi bề cách cá nhân , xét lại mình và xưng nhận tội trước Chúa bằng tấm lòng thành thật, hầu cho được sự tha thứ từ Chúa.
 1. Dâng lời cầu nguyện:MS cầu nguyện Khai lễ ( chú ý: thay mặt HT dâng tội lỗi của anh chị em lên Chúa để xin Chúa thứ tha. Không dài dòng. Giới hạn trong cụm từ KHAI LỄ.) Khi dứt lời cầu nguyện, thay vì nhân Danh Chúa Giê-xu Amen, thì MS nói : và trong nước Chúa xin Chúa thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con và dạy chúng con biết cầu nguyện! Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được lên, ở đất cũng như ở trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn hàng ngày. Xin tha thứ tội cho chúng con như chúng con đã tha thứ anh chị em phạm tội cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi kẻ ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng, Amen.
 1. Hội chúng cùng ngợi khen Chúa bài thánh ca:Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi, cùng Chiên con thánh, được ngợi khen – tôn quý – vinh hiển và quyền phép, cho đến đời đời, cho đến đời đời – vô cùng! amen.
 2. Mục sư nói: Chúa đã xóa tội cho anh chị em, Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho anh chị em.
 3. HC đáp lại: Cầu xin Thiên Chúa thương xót đầy tớ Chúa. Amen.
 1. Lời chào thăm và giới thiệu: MS giới thiệu những người mới, sau đó mọi người tự do đến bắt tay nhau và hỏi thăm nhau. Có thể nói với nhau: cầu xin Thiên Chúa ban phước cho anh..chị…em..cô…dì…..
 1. CÔNG BỐ PHÚC ÂM
 1. Đọc thánh kinh đối đáp:– HD cùng Hội chúng – Dứt lời TK người HD nói: Đó là lời Chúa! hội chúng cùng nói: Cảm ơn Chúa, Amen.
 1. Tuyên đọc lời Chúa trong Cựu Ước & Thánh Thư( theo lịch phụng vụ). 2 tín đồ (ưu tiên cặp vợ chồng).
  *Người đọc Thánh Kinh nói trước khi đọc: Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Cựu Ước, sách…đoạn…câu…. Dứt lời TK người đọc nói: Đó là lời Chúa! hội chúng cùng nói: Cảm ơn Chúa, Amen. Phần đọc Tân Ước cũng nói: Tôi tuyên đọc lời Chúa trong Thánh Thư…..đoạn…câu…(như Cựu ước)
 1. Dâng Hiến:hát thánh ca và lấy tiền dâng.
 1. Tuyên đọc Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ.(theo lịch phụng vụ) Hội thánh đứng. Một tín đồ đọc, hay MS.Dứt lời TK người đọc nói: Đó là Phúc âm của Chúa! Giê-xu! hội chúng cùng nói: Cảm ơn Chúa, Amen,
 1. Công Bố Phúc Âm.Mục sư Quản nhiệm hay một đầy tớ Chúa đã được mời từ trước theo lịch hàng tháng.(MS tự động tiến lên)
 1. Một bài hát trầm lặng đưa người ta đến gần Ngôi Thi Ân.
 1. MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG
 1. Hát thánh ca:bài Tiệc Thánh, hay bài nào mang đúng ý nghĩa này.
 1. Cử hành Mầu Nhiệm Hiệp Thông( Tiệc Thánh). Mọi người phải đi lên nhận bánh và chén, nếu quỳ gối nhận thì tôt nhất. Mục sư Quản Nhiệm thi hành đúng theo lời Chúa Giê-xu đã truyền.
 1. Hát thánh ca phần cuối:bài Tiệc Thánh hay bài nào mang đúng ý nghĩa này.
 1. TẤT LỄ
 1. Chúc Phước:Cầu xin Thiên Chúa ban phước và phù hộ cho anh chị em. Cầu xin Thiên Chúa làm rạng rỡ vinh quang mặt Chúa trên anh chị em và gia ơn cho anh chị em. Cầu xin Thiên Chúa đoái thương anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Anh chị em hãy ra về bình an trong hồng ân của Thiên Chúa. Sống xứng đáng với thân và máu của Chúa và sống phục vụ Chúa trong ân điển Ngài. (Dân Số Ký 6: 24-26 và kèm lời cầu mong)

– Hội chúng đáp lại: amen.

 1. Thông công, đàm đạo, trà nước….. và ra về.

*********************************************************************************************

MẪU CỬ HÀNH MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG

 1. Hát thánh ca:Tiệc Thánh (400), câu 1,2
 1. Hội Thánh tuyên xưng Đức tin:bài Tín điều  Nice

BÀI TÍN ĐIỀU NICENE

 Tôi tin một Đức Chúa Trời, là Cha Toàn  năng. Là Đấng dựng nên Trời Đất. Cùng tất cả những tạo vật hữu hình và vô hình.

Và tôi tin một Chúa Jesus Christ, Con độc sinh của Đức Chúa Trời, sinh từ Chúa Cha từ trước vô cùng, là Chân Thần. Là sự Sáng cực kỳ, là Đức Chúa Trời Tối Thượng, được sinh,  không được dựng. Hiện thực cùng yếu tính với Đức Chúa Cha; Bởi Ngài mọi vật được dựng  nên; Ngài giáng thế vì nhân loại, để cứu rỗi chúng ta, Ngài nhập thể làm người bởi Chúa Thánh Linh qua trinh nữ Mary. Ngài chịu hành hình thập giá vì chúng ta dưới tay Bôn xơ Phi-Lát; chịu thống khổ và chịu chôn; Đến  ngày thứ ba Ngài sống lại như Lời Thánh Kinh; Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu  Đức Chúa Cha; và sẽ trở lại trong vinh quang để thẩm xét tất cả người đang sống hay đã  chết.

Tôi tin Chúa Thánh Linh, là Chúa và Đấng ban sự sống, Ngài tiến xuất từ Chúa Cha và Chúa Con; là Đấng được tôn vinh thờ phượng đồng với Chúa Cha và Chúa Con; là Đấng đã phán Lời qua các tiên tri.

Tôi tin một Hội Thánh Phổ Thông, truyền thừa từ các Sứ Đồ, Tôi nhận một phép Báp-têm tha tội duy nhất Tôi trông đợi sự sống lại từ cõi chết, và sự sống trong cõi vĩnh tồn. Amen

 1. Tuyên bố:Trong đên chịu phản nộp, Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta đã thiết lập màu nhiệm hiệp thông trong thân và máu của Chúa.
 1. Cúi xuống lấy bánh đưa cao lên trước HT và lặp lại lời Chúa (có thể làm dấu thánh giá):

– Đang bữa ăn Chúa đứng lên lấy bánh  tạ ơn bẻ ra phân phát cho các anh chị em đi theo Ngài và dạy rằng: Đây là thân thể của ta ban cho anh chị em, hãy nhận lấy mà ăn.

 1. Để bánh vào đĩa quay sang cầm ly đưa cao trước HT nói lại lời Chúa(có thể làm dấu thánh giá):

–    Cùng một thế ấy sau bữa ăn Chúa đứng lên lấy chén tạ ơn, trao cho những anh em đi theo Ngài, và dạy rằng: Đây là máu của ta, máu của sự giao ước mới đổ ra vì sự tha thứ tội lỗi cho mọi người, tất cả hãy nhận lấy mà uống, uống trong niềm tưởng nhớ đến Ta.

 1. Để ly vào chỗ cũ,Bắt đầu trao bánh và Ly cho người phụ lễ và sau đó cùng trao cho HT. QN. Là người nhận B và C cuối cùng và uống hết số còn lại.
 1. Hát phần còn lại của TC. và mời HT nhận phước từ nơi Chúa: Xin Chúa ban phước quan phòng anh chị em….( chúc phước theo mẫu thờ phượng)
 1. Thông công(trò chuyện, thăm hỏi, ăn uống…)

****************************************************************************

MẪU CỬ HÀNH PHÉP BÁP-TEM


Mục sư (MS):
  Chúng ta họp lại đây để cử hành Màu Nhiệm Thanh Tẩy trong danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.


Hội chúng(HC):
  Amen

Mục sư (MS): Anh chị em yêu dấu, Lời Chúa dạy rằng tổ phụ loài người là Adam phạm tội nghịch cùng Chúa khiến cho tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, sống dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Vì vậy nên chúng ta cần được thứ tha. Chúng ta sẽ bị hư mất đời đời nếu không được giải thoát khỏi tội lỗi, sự chết và hình phạt đời đời.

Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ ái và đầy ân sủng, đã cho chính Con duy nhất của Ngài là Chúa Jesus Christ sinh ra làm người để chết thay cho cả tội lỗi của cả nhân loại, hầu cho hễ ai tin nơi sự chết đó để đền tội thì sẽ không hư mất mà sẽ nhận được sự sống đời đời.


Vì mục đích cứu rỗi chúng ta mà Chúa đã thiết lập Màu Nhiệm Báp Têm, Chúa phán rằng “hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, làm phép Báp Têm cho họ nhân danh Cha, Con, và Thánh Linh và dạy họ tất cả những điều ta đã dạy cho các ngươi, và ta sẽ chắc chắn sẽ ở luôn với các ngươi cho đến tận cùng của thời đại”.

       Chúa chúng ta dạy thêm rằng: “Các con hãy nghe chân lý này, trừ khi một con người không nhờ nước và Thánh Linh mà được sinh lại thì người đó sẽ chẳng bao giờ vào được nước Chúa. Xác thịt sinh ra xác thịt, nhưng Chúa Thánh Linh sinh ra sự sống thuộc linh”. Và các sứ đồ thánh của Chúa đã viết dạy chúng ta rằng: “lời hứa lập ra cho anh em”, và rằng: “Đang bây giờ Báp Têm cứu anh em”.


Anh chị em hãy nhận biểu tượng Thập tự của Chúa vào tâm trí anh chị em và vào linh hồn anh chị em để làm ấn chứng anh chị em để được cứu chuộc bởi sự chết đền tội của Chúa Jesus Christ nơi Thập tự giá.


Mời anh chị em cùng tôi công xưng đức tin mơi Chúa Jesus Christ và nơi Hội Thánh Chúa, là đức tin dẫn đưa anh chị em đến sự tiếp nhận Thánh Lễ Báp Têm này theo bài Tín Điều Nice:

Hội Thánh cùng tuyên xưng: Bài Tín Điều NICE

CỬ HÀNH THÁNH LỄ BÁP TÊM

Mục sư (MS):  Tôi (đọc rõ họ tên……) là Quản nhiệm hội thánh…………………….. Nay vâng lời Chúa dạy, và nhân vì Thiên chức Hội Thánh đã ủy nhiệm cho tôi, tôi làm Báp Têm cho anh/chị…..(xướng rõ họ tên)
  “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Và Chúa Thánh Linh”

Hội chúng(HC):   Amen!

(Trao quà kỷ niệm: một áo trắng mới, một cây thánh giá, một cây đèn cầy…với cây đèn cầy anh chị em nhận Báp-têm hãy thắp nó vào mỗi lần sinh nhật thuộc linh này.)

Lời chúc phước của MS: Lạy Chúa toàn năng, là Cha của Chúa Jesus Christ chúa chúng ta, là Đấng đã thứ tha hết tội lỗi của anh chị em đã sinh ra trong anh chị em một đời sống mới nhờ nước và Chúa Thánh Linh. Xin Chúa thêm sức cho anh chị em và gia tăng ân sủng của Chúa cho anh chị em đến sự sống vĩnh cửu. Xin anh chị em hãy ra về và sống vững lòng trong an bình của Thiên Chúa ba Ngôi – Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Linh.

Hội chúng(HC): Amen***************************************************************

MẪU THÁNH LỄ BÁP TÊM CHO TRẺ EM

Mục sư (MS):  Tôi hỏi ai là người bảo trợ cho cháu bé______nhận Thánh Lễ Báp Têm.

NGƯỜI BẢO TRỢ:  Có, tôi là (xướng họ tên) là người nhận bảo trợ trợ cho cháu….

Mục sư (MS): Sau khi cháu____________ nhận Màu Nhiệm Báp Têm, __(gọi rõ tên)_______ là người bảo trợ, được Chúa ban cho đặc ân và giao phó trách nhiệm cầu thay cho cháu, giữ cháu trong tinh thần của Thánh Lễ Báp Têm, dạy dỗ, giúp đỡ, dưỡng dục cháu lớn khôn trong tri thức và sự thờ phượng chân chính của Chúa, dạy cháu giữ mười điều răn của Chúa, Tín điều của các sứ đồ, bài cầu nguyện Chúa dạy. Trưởng dưỡng cháu trong chân lý Thánh Kinh, đưa dẫn cháu vào một đời sống phục vụ Chúa, hướng dẫn cháu vào đức tin chân chính, dạy cháu tiếp nhận sự mầu nhiệm của Thân và Huyết Chúa để cháu được luôn sống trong hồng ân của Thánh Lễ Báp Têm và sự hiệp thông kỳ diệu của Giáo Hội. làm gương cho cháu noi theo để sống trọn đời trong sự kính sợ Chúa, quy vinh hiển cho danh Chúa Jesus Christ chúng ta.

Ông (bà, anh…)______có hứa sẽ chu toàn những nhiệm vụ của Chúa đã giao thác cho________không ?

NGƯỜI BẢO TRỢ: Nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa và trước hội thánh tôi  xin hứa sẽ chu toàn những nhiệm vụ của Chúa đã giao thác cho tôi!

Mục sư (MS):  Xin Chúa giúp_____________vui làm trách nhiệm của đức tin và tình yêu, và nhờ ân sủng từ nơi Chúa____________sẽ chu toàn mọi điều mà con người chúng ta không thể nào thực hiện được.

CỬ HÀNH THÁNH LỄ BÁP TÊM

Mục sư (MS):  Tôi (đọc rõ họ tên……) là Quản nhiệm hội thánh…………………….. Nay vâng lời Chúa dạy, và nhân vì Thiên chức Hội Thánh đã ủy nhiệm cho tôi, tôi làm Báp Têm cho Cháu…..(xướng rõ họ tên)
  “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Và Chúa Thánh Linh”

Hội chúng(HC):   Amen!

Lời chúc phước của MS: Lạy Chúa toàn năng, là Cha của Chúa Jesus Christ chúa chúng ta, là Đấng đã thứ tha hết tội lỗi của anh chị em đã sinh ra trong anh chị em một đời sống mới nhờ nước và Chúa Thánh Linh. Xin Chúa thêm sức cho anh chị em và gia tăng ân sủng của Chúa cho anh chị em đến sự sống vĩnh cửu. Xin anh chị em hãy ra về và sống vững lòng trong an bình của Thiên Chúa ba Ngôi – Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Linh.

Hội chúng(HC): Amen

Chú ý: ba phương tiện cần phải có trong phép Báp-têm là: LỜI CHÚA – NƯỚC –  NGƯỜI (đã tin). Không giới hạn bao nhiêu nước, bao nhiêu thời gian… hay nơi làm phép Báp-têm. Nhưng điều tốt nhất là thực hiện tại trong Nhà thờ Đức Chúa Trời (nơi hội thánh thờ phượng Chúa)

******************************************

MẪU CỬ HÀNH THÁNH LỄ AN TÁNG

(CỬ HÀNH TRONG THÁNH ĐƯỜNG)

 1.  Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jesus Christ! Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta…Đức Chúa Trời là Thành Tín, Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.(I Côr. 1:3,8-9)

Mời Hội chúng đứng

 1. Chúng ta nhóm nhau nơi đây nhơn danh Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.
 2. Amen
 3. Hát Thánh Ca (Thi Thiên 23 – Đức Giê-Hô-Va là Đấng Chăn Giữ tôi)
 1. Anh chị em biết rằng chúng ta đã chịu phép Báp-Têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu phép Báp-Têm trong sự chết của Ngài. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài, bởi phép Báp-Têm trong sự chết Ngài, hầu cho đấng Christ nhờ vinh-hiển của Cha được sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã nên một với Ngài bởi sự chết trong Ngài, thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ làm một cùng Ngài cùng Ngài bởi sự sống lại. (Rôma 6:3-5)

MS & HC.  Đọc Thi Thiên đối đáp (Thi thiên 46)

M.S.   Xin Chúa ở cùng Anh Chị Em. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa!

MS & HC.  Lạy Chúa nhơn từ thương xót, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa đã thương xót quan phòng tất cả những tôi tớ Chúa, những anh em chúng con đã chạy xong cuộc đua, đã đi trọn đường đức tin, hiện nay đang an nghỉ trong công lao của mình. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết noi gương những người thánh trong Chúa để sống trung tín cho đến khi gặp Chúa, nhận mão triều thiên sự sống vĩnh hằng trong Chúa Jesus Christ, Con của Ngài, và là Chúa chúng con, Đấng đang sống và trị vì cùng Ngài và Chúa Thánh Linh, Ba Ngôi hiệp một hiện nay cho đến đời đời vô cùng Amen.

Mời Hội chúng an tọa

Một anh em: (Đọc tiểu sử, điếu văn, thư phân ưu v..v…)

Tuyên đọc lời Chúa (Nhờ một Trưởng Lão trong Hội Thánh hay một thân nhân của người quá cố)

Người đọc nói: Lời Chúa theo Thánh Kinh Cựu Ước sách Ca-Thương đoạn 3 câu 22 đến 33:

“ Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-Hô-Va mà chúng ta chưa bị tuyệt. Vì lòng thương xót của Chúa không bao giờ khô cạn. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự Thành-tín của Ngài thật vô hạn. Linh hồn tôi cất tiếng ngợi khen Đức Giê-Hô-Va là cơ nghiệp của tôi, nên tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Đức Giê-Hô-Va ban sự nhân từ cho những ai trông đợi Ngài, cho linh hồn cầu tìm Ngài. Thật tốt lành cho người trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-Hô-Va. Phước thay cho người mang ách lúc còn ấu thơ, Người ngồi một mình trong thanh im, vì Ngài đặt ách trên người. Người chôn giấu mặt mình trong bụi đất, biết đâu còn thấy hy vọng. Hãy để  người đưa má chịu vả, gánh lấy sỉ nhục.Vì Chúa chẳng hề từ bỏ con người đến đời đời. Dầu Ngài cho phép buồn phiền, nhưng Chúa sẽ biểu tỏ lòng thương xót vô hạn của Chúa. Vì Chúa không hề muốn gây đau đớn phiền muộn cho con cái loài người.

Người đọc nói:  Tiếp theo là Lời Chúa theo Thánh Thư Icô. 15:51-57

“Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng tất cả đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều được sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vì thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này  mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: sự chết đã bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta đắc thắng, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.”

Người đọc nóiĐÓ LÀ LỜI CHÚA.

H.C. Hát Thánh Ca (Tùy nghi Lựa chọn)
(Thánh ca dứt M.S. đứng lên giữa, trước bàn thờ tuyên bố thật long trọng)

M.S. Mời Hội Thánh đứng. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Chúa Jesus Christ là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng hàng đầu (Icô. 1:18)

M.S. Phúc âm của Chúa theo Thánh Giăng đoạn 6 câu 37 đến 40

“ Những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến hễ là sự gì Ngài đã ban cho Ta thì Ta không làm mất, nhưng Ta phải làm cho sống lại nơi này sau rốt. Đây là ý muốn của Cha Ta, ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời; còn Ta, Ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi này sau rốt.”        ĐÓ LÀ PHÚC ÂM CỦA CHÚA

M.S. Chúa đã nhận chúng ta làm con cái của Chúa bởi phép Báp-Têm chúng ta nhận trong Chúa Jesus Christ chúng ta. Trong đức tin và hy vọng chúng ta chung nhau xác nhận niềm tin bằng Bài Tín điều Các Sứ Đồ :

“ Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất.
“Tôi tin Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta. Ngài chịu thai bởi quyền phép Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-Lát, chịu đóng đinh trên Thập giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin Chúa Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen”

Mơi Hội Thánh an tọa

M.S. Công bố Phúc Âm (Giảng Luận). Sau khi giảng M.S. mời Hội Thánh đứng lên

M.S. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa.

 – Lạy Chúa toàn năng, Đấng đã gọi chúng con đến chung nhau trong một niềm cảm thông, trong một thân thể mầu nhiệm của Con Ngài, là Chúa Jesus Christ chúng con. Xin Chúa giúp chúng con là những con cái đã được Báp-Têm vào sự chết và sự sống lại của Con yêu dấu của Chúa, để chúng con biết chết với tội lỗi và sống lại trong đời sống mới, hầu cho qua sự chết và chôn của thân thể bụi đất chúng con được đến với Chúa trong niềm hân hoan phục sinh.
Xin ban Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con trong thánh thiện và công chính khi chúng con làm thân lữ hành đi trong đức tin, chờ đợi Chúa.
Xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con và ban bình an cho chúng con để chúng con được sống trong an lành phục vụ Chúa. Xin Chúa giúp tang quyến biết đặt niềm tin trọn niềm tin trọn vẹn vào tình yêu vô biên và sự quan phòng chu toàn của Chúa, để biết trao hết buồn đau cho Chúa và cản nghiệm niềm an ủi vô biên nơi tình yêu đời đời của Chúa.
Xin Chúa ban lòng can đảm và đức tin cho anh chị em chúng con trong tang quyến để trong lúc đau buồn tạm biệt người thân mọi người sẽ tìm thấy bình an chân thật trong đức tin và hy vọng, trong sự cảm thông với Hội Thánh, và trong hân hoan trông đợi ngày gặp lại trong nước đời đời của Chúa người thân yêu vừa ra đi trong đức tin.
Xin Chúa giúp chúng con trong mọi đổi thay của đời sống bấp bênh này biết đặt lòng trông cậy và tìm được an ủi từ sự cảm thông thánh đồ, từ sự tha thứ tội lỗi và từ sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen.

M.S. kết thúc

Lạy Chúa nhân từ thương xót, Đấng đã ban cho chúng con Cứu Chúa Jesus. Chúng con cảm ơn Chúa, bởi sự chết Chúa đã triệt tiêu quyền lực tử thần, và bởi quyền lực phục sinh Chúa đã mở đường cho chúng con là những kẻ có lòng tin được đến nước Chúa. Xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con hiểu biết trọn vẹn rằng vì Chúa sống chúng con cũng sẽ sống, và sống trong niềm tin sắt son rằng: “bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc bất cứ sự gì cũng chẳng có thể phân rẽ chúng con khỏi tình yêu thương mà Chúa đã chứng cho chúng con trong Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng con.” Amen.

CHÚC PHƯỚC  (bài chúc phước Cựu Ước như lễ thờ phượng)
M.S. Anh chị em hãy nhận phước từ nơi Chúa!

….Anh chị em hãy ra đi sống trong bình an phục vụ Chúa.

(CỬ HÀNH TẠI PHẦN MỘ)

 

M.S.  Mời Hội chúng hát một Thánh ca.(Miền vinh hiển kia rạng soi..)

Thánh ca dứt M.S. tiếp tục…

Anh chị em yêu dấu trong Chúa, chúng ta họp nhau đây trong niềm tin nơi sự cảm thông của các Thánh Đồ, trước sự hiện diện của Chúa toàn năng, thánh thiện, Chúa nhân từ giàu lòng thương xót, để gởi thân thể chị em chúng ta là cụ bà ______vào nơi an nghỉ. Xin Chúa xuống phước giữ gìn anh chị em vững vàng trong đức tin và hy vọng nơi Chúa dù trong đau buồn tạm biệt người thân yêu trong cuộc sống.

Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-Hô-Va; Đức Giê-Hô-Va đáp lời tôi, giải cứu tôi.
Thà nương náu mình nơi Đức Giê-Hô-Va. Còn hơn tin cậy loài người.
Thà nương náu mình nơi Đức Giê-Hô-Va.Còn hơn tin cậy vua chúa.
Tôi bị xô đẩy để vấp ngã, nhưng Đức Giê-Hô-Va nâng đỡ tôi.
Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi.
Tay hữu Đức Giê-Hô-Va làm việc cả thể.
Tay hữu Giê-Hô-Va giơ cao lên, tay hữu Giê-Hô-Va làm việc cả thể
Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-Hô-Va. Hãy mở cho tôi các cửa công bình. Tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-Hô-Va. Đây là cửa của Đức Giê-Hô-Va; Những người công bình sẽ vào đó. 
   (Thi. 118:5, 8-9, 13, 15-17, 19-20)

M.S. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa,

Lạy Cha nhân từ, Chúa của sự sống, là nơi sống của những người đã ra đi trong đức tin, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn phước Chúa đã ban trên thân thể và linh hồn của chị em chúng con, người vừa được Chúa gọi về, Cụ bà_________.

Phần thân thể bụi đất giờ đây chúng con đang đặt vào an nghỉ. Chúng con vui mừng sống trong lời hứa đời đời của Chúa đã ban cho chúng con là những con cái còn đang sống hay đã ra đi, rằng chúng con sẽ được sống lại trong ngày của Chúa chúng con, Chúa Jesus Christ, Đấng đang sống và cùng tể trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh, Ba Ngôi hiệp một hiện nay và cho đến đời đời vô cùng. Amen

 1. Chúa Jesus phán: “Giờ đã đến, khi Con Người sẽ được vinh hiển. Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia, chẳng chết khi được gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc Ta thì phải theo Ta, vì Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn – quý người.

(MS cho chỉ thị hạ quan)

M.S. Anh chị em yêu dấu, chúng ta tạm gửi thân thể (cụ ,bà)…_________vào nơi an nghỉ của đất; Đất trở về đất, tro bụi trở về với tro bụi, trong niềm tin và hy vọng chắc chắn nơi sự sống lại để vào đời sống vĩnh cửu trong nước Chúa qua Chúa Jesus Christ, Đấng làm biến hóa thân thể hay hư nát ra vinh hiển, như vinh hiển của chính Ngài do quyền năng đã bắt phục muôn vật cho đến đời đời.

Xin Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng thân thể này, xin Chúa Con, Đấng đã cứu thục thân thể này, và xin Chúa Thánh-Linh, Đấng đã dùng phép Báp-Têm thánh hóa thân thể này, xin Chúa Ba Ngôi tiếp nhận thân thể (cụ, bà_)…_________cho đến ngày phục sinh của mọi xác thịt. Amen

M.S. Lạy Chúa, trong nước Chúa xin nhớ đến chúng con và dạy chúng con biết cầu nguyện:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, Ý cha được nên ở đất như trời. Hôm nay cho chúng con vật thực đủ dùng, xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha anh em phạm tội  cùng chúng con; và xin chớ để chúng con sa vào chước cám dỗ, song cứu chúng con khỏi sự dữ. Vì nước, Quyền vinh-hiển  đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen

H.C. Hát thánh ca “Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi”

M.S. Cầu nguyện Chúa an ủi tang quyến và giữ gìn con cái Chúa trong niềm tin nơi sự sống lại thân-thể và sự sống đời đời.

Chúc Phước
M.S. Dùng lời chúc phước trong thánh thư.

Nguyền xin Ân Điển vô biên của Chúa Cha…
Tình yêu vô hạn của Chúa Jesus Christ’
Và sự cảm thông vô cùng của Chúa Thánh Linh,
Ở cùng tang quyến cụ bà_______
Và cùng toàn thể anh chị em chúng con từ nay cho đến đời đời vô cùng Amen

Ghi chú: các chương trình cầu nguyện và thờ phượng vào các tối khi chưa di quan thì theo mẫu như lễ ngày Chúa Nhật

admin & Gs.Mục sư Nguyễn Liên Lực