NGÀY 4/7. ĐẤT NƯỚC CỦA TÔI

Có nên cầu nguyện cho đất nước của tôi không?

LỜI CHÚA

Trước hết, ta khuyên dặn con cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho các cấp lãnh đạo, để chúng ta được sống thanh bình, yên tĩnh trong tinh thần đạo đức đoan chính. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thượng Đế, Cứu Chúa chúng ta. Chúa mong muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu rõ chân lý. (I Ti-mô-thê 2:1-3 – Bản Diễn Ý)

Kinh Thánh dạy người tin Chúa cần cầu nguyện. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì cớ những việc làm tốt của người xung quanh, có thể khẩn nguyện với Chúa về những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến họ. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta cần cầu thay cho mọi người, cầu xin Chúa đáp ứng những nhu cầu bức thiết của họ. Vì sao khi đề cập đến “mọi người” ông Phao-lô lại nêu cụ thể các vua và các cấp lãnh đạo? Phải chăng vì người Cơ Đốc không cầu nguyện cho mọi người, hoặc chỉ cầu thay cho một số người? Hoặc quên, hoặc loại bỏ một nhóm người trong khi cầu nguyện? Chính vì thế mà ông Phao-lô nhắc nhở, trong mọi người có các vua và các cấp lãnh đạo. Trong nội dung lời cầu nguyện của bạn có đề cập đến các vua và các cấp lãnh đạo không?

Cầu nguyện cho các vua và các cấp lãnh đạo tức là chúng ta tin vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho các vua và các cấp lãnh đạo quyền hành cai trị đất nước. Vì chẳng có chính quyền nào không do Đức Chúa Trời thiết lập và chỉ định. (Rô-ma 13:1)

Cầu nguyện cho các vua và các cấp lãnh đạo tức là chúng ta tôn trọng giới lãnh đạo của đất nước. Ông Phao-lô không vì cớ người La-mã bắt ông bỏ tù mà có thái độ tiêu cực với các vua và các cấp lãnh đạo.

Cầu nguyện cho các vua và các cấp lãnh đạo tức là chúng ta quan tâm đến guồng máy cai trị đất nước, mong muốn đất nước an ổn và tiến bộ trong công bình và an ninh. (Rô-ma 13:4)

Cầu nguyện cho các vua và các cấp lãnh đạo tức là chúng ta mong muốn, như Chúa cũng mong muốn, các vua và các cấp lãnh đạo hiểu biết chân lý và được cứu rỗi. Đây là một trong những nội dung quan trọng khi chúng ta cầu thay cho họ. Ông Phao-lô chẳng những cầu nguyện cho các vua và các cấp lãnh đạo, ông còn tìm cơ hội đứng trước các vua và các cấp lãnh đạo để trình bày về Phúc Âm, cho họ biết chân lý để có thể được cứu rỗi như mọi người,

Cầu nguyện cho các vua và các cấp lãnh đạo là điều tốt lành, đúng theo ý của Đức Chúa Trời.

LỜI HỨA

Và dân ta – tức là dân được gọi bằng danh ta – hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, lìa bỏ con đường gian ác, khi ấy từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. (II Sử ký 7:14)

Oaktreevu