NGÀY 27/7. TIẾN LÊN

Đức Chúa Trời có tha thứ cho tôi khi tôi làm Ngài buồn không?

LỜI CHÚA

Nhưng Môi-se thưa: “Lạy Chúa, xin Chúa sai một người nào khác cho xong!”

Thượng Đế nổi giận nhưng vẫn bảo: “A-rôn, anh con là một người có tài ăn nói. Người ấy đang đi tìm con và sẽ mừng lắm khi thấy con. Con sẽ kể lại cho A-rôn mọi điều ta bảo con. Ta sẽ giúp hai anh em con trong lời ăn tiếng nói và sẽ dạy con những điều phải làm. A-rôn sẽ thay con nói chuyện với dân, sẽ là phát ngôn viên của con, còn con sẽ như là chúa của A-rôn vậy. Con nhớ cầm theo cây gậy này để làm các phép lạ.” (Xuất Ai Cập Ký 4:13-17 – Bản Diễn Ý)

Mặc dù Chúa hứa “Ta ở với con!”, mặc dù Chúa cho nhìn thấy dấu lạ nhưng ông Môi-se vẫn không dám nhận công tác và chức vụ. Ông đề nghị: “Xin Chúa sai một người nào khác”. Bạn nghĩ xem, nếu Chúa kêu gọi và giao công tác cho bạn mà bạn tránh né và đùn đẩy cho người khác như ông Môi-se thì Chúa sẽ phản ứng ra sao?

Mặc cảm, lo sợ khiến ông Môi-se tránh né công tác lẫn chức vụ Chúa giao cho đến nỗi ông không chịu vâng lời Chúa. Đức Chúa Trời nổi giận với người biết ý muốn của Chúa trong cuộc đời mình mà chưa chịu thuận phục là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên nhờ đâu ông Môi-se biết Đức Chúa Trời nổi giận với mình? Dù thoái thác, dù chưa thuận phục nhưng ông Môi-se không bỏ Chúa và trốn xa khỏi Chúa, ông vẫn tiếp tục thưa chuyện với Chúa, tiếp tục sống trong sự hiện diện của Ngài, nhờ đó ông Môi-se biết Chúa buồn lòng và nổi giận với ông.

Dù nổi giận nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, vẫn kiên nhẫn và tha thứ. Ông Môi-se biết được điều đó khi

– Chúa ban cho người cộng sự. Chúa sai phái thêm ông A-rôn để cùng đi và làm người phát ngôn cho ông.

– Chúa ban cho lời hứa. Ngài sẽ ở cùng, sẽ giúp đỡ hai anh em trong lời ăn tiếng nói và chỉ dẫn những việc phải làm.

– Chúa ban cho quyền năng. Chúa nhắc ông Môi-se nhớ cầm theo cây gậy để làm các phép lạ Ngài sẽ chỉ dẫn sau.

Liệu ông Môi-se có tiếp tục thoái thác và làm Chúa buồn lòng không?

Trong cuộc sống Cơ Đốc, có thể bạn làm Chúa buồn khi chưa vâng lời Chúa để thực thi những trọng trách của người Cơ Đốc. Bạn hãy cứ đến với Chúa, Ngài vẫn yêu thương và tha thứ cho bạn. Hãy tiếp nhận lời khuyên dạy lẫn lời hứa của Ngài và vâng lời Ngài.

LỜI HỨA

Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho,
Để người ta kính sợ Chúa.
(Thi Thiên 130:4)

 Oaktreevu