NGÀY 28/7. ÂN ĐIỂN DIỆU KỲ

Ân điển nghĩa là gì? Ai phải tiếp nhận ân điển?

LỜI CHÚA

Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.           (Rô-ma 6:14)

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. (Ê-phê-sô 2:8-9)

Chúa Giê-xu từng phán: “Vì Con Người đến để tìm và cứu người bị chết mất” (Lu-ca 19:11). Câu này bày tỏ cho chúng ta hiểu ý nghĩa của ân điển. Ân điển là món quà của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, là cách đối đãi của Đức Chúa Trời đối với con người không xứng đáng được cứu. Chúng ta, những người tiếp nhận ân điển của Chúa chỉ là những tội nhân nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót đối với chúng ta. Dù chúng ta đầy dẫy tội lỗi nhưng Chúa vẫn cứu và đối đãi với chúng ta bằng ân điển của Ngài. Nhờ tiếp nhận ân điển của Ngài, chúng ta được kể là người công chính. Nhờ tiếp nhận ân điển của Ngài, chúng ta được Ngài xem như chưa hề phạm tội.

Đức Chúa Trời ban ân điển (ân huệ) cho chúng ta chứ chúng ta không thể nào ban ân điển cho Đức Chúa Trời. Phần chúng ta chỉ có thể tiếp nhận mà thôi.

– Thuộc ân điển. Kinh Thánh cho biết chúng ta chẳng thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển. Luật pháp chỉ giúp chúng ta biết thế nào là tội lỗi chớ không thể thay đổi tình trạng tội lỗi của chúng ta. Một người sống theo luật của Môi-se hoặc luật lệ của tôn giáo vẫn chỉ là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban luật pháp không phải để chúng ta thuộc về luật pháp nhưng để chúng ta nhận biết rằng mình tội lỗi, rất cần ân điển và thuộc về ân điển.

– Nhờ ân điển. Kinh Thánh cho biết chúng ta được cứu rỗi, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời nghĩa là chúng ta được cứu không phải nhờ công trạng, không phải nhờ việc làm tốt. Nhờ ân điển tức là nhờ sự ban tặng chớ không phải được ban thưởng.

– Ân điển đến với nhiều người. Đức Chúa Trời ban ân điển cho mọi người chớ không chỉ ban cho chúng ta. Sau khi chúng ta tiếp nhận ân điển thì qua chúng ta ân điển có thể đến với nhiều người hơn.

Tiếp nhận ân điển của Chúa và truyền rao ân điển của Ngài là điều bạn cần làm. Tiếp nhận ân điển của Chúa không phải một lần mà hằng ngày. Những biến cố, những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc sống là cơ hội để bạn nhận biết rằng mình đang thuộc về ân điển, cần nhờ ân điển của Chúa, và cần bày tỏ ân điển của Chúa cho nhiều người.

LỜI HỨA

Tất cả những điều nầy xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. (II Cô-rinh-tô 4:15 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

Oaktreevu