NGÀY CHÚA NHẬT TRÊN ĐƯỜNG ĐUA F1

Sáng chúng tôi thờ phượng Chúa để nhận linh lực của Chúa trong ơn lành vi diệu Cha ban trong phần Phúc ÂM sau đây :

🌻@ “Ðức Chúa Jesus trả lời họ và nói, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy những phép lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh và được no nê. Ðừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, nhưng vì thức ăn còn đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ cho các ngươi, vì Người là Ðấng mà Ðức Chúa Trời là Cha đã đóng ấn xác nhận.”
+ Họ hỏi Ngài, “Chúng tôi phải làm gì để có thể làm những công việc của Ðức Chúa Trời?”
@ Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Ðây là công việc của Ðức Chúa Trời: các ngươi tin Ðấng mà Ngài đã sai đến.”
+ Họ nói với Ngài, “Thầy sẽ làm phép lạ gì để chúng tôi thấy và tin Thầy? Thầy sẽ làm việc gì? Tổ tiên chúng tôi đã ăn bánh man-na trong đồng hoang, như có chép rằng, ‘Người đã cho họ ăn bánh từ trời xuống.’”
@ Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, không phải Mô-sê đã cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng là Cha Ta, Ðấng ban cho các ngươi bánh thật đến từ trời. Vì bánh của Ðức Chúa Trời là những gì từ trời xuống để ban sự sống cho thế gian.”
+ Bấy giờ họ nói với Ngài, “Lạy Chúa, xin ban cho chúng tôi bánh đó luôn luôn.”
@ Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, và ai tin Ta sẽ không bao giờ khát.” (https://bible.com/bible/19/jhn.6.22-35)
Khi chúng tôi nhận thêm bánh từ chính Đức Chúa Jesus trao ban thấy thêm sức càng hơn, vì chỉ có nhận được sức mới từ Chúa thì mới có thể tiếp tục trên cung đường F1 tìm tới ứng cứu F0 mà thôi.
Sau đó chúng tôi lại đi khắp SÀI GÒN mang tình yêu của Chúa đến với F0 trong bệnh viện dã chiến và tại gia đang khi họ sốt và mệt lắm…có một thầy nuôi 26 em đều 14 – 16 tuổi ở Q12, nhà bị phong tỏa mấy lớp chúng tôi phải chạy vòng ra chợ An Sương chờ gởi vào, thật là quá khó nếu muốn cứu người đang cơn cùng khốn. Số thuốc này từ hai em hotgirl Nguyễn Nhung Jolie và hotmama Hồng Nghĩa gởi tặng với lời cầu nguyện xin Đấng Chúa Thần thương xót cứu người nhận khỏi bàn tay thần chết để họ thấy Ngài là Chúa sống như chúng con đang tin Ngài.

God Blessing