THẦN HỌC VINH QUANG & THẦN HỌC THẬP TỰ GIÁ

Tuyệt đối không được ép buộc ai phải làm theo ý riêng mà điều đó không có trong kinh thánh dạy giữ. Cũng không được dạy dỗ làm cho tín đồ sợ Chúa phạt chỉ vì không làm đẹp lòng Chúa, không tuân giữ trọn điều răn và không làm tròn luật pháp…ví dụ như không dâng hiến 1/10 thì Chúa phạt, làm ăn thất bại vì anh em không trung tín đi nhà thờ, không cầu nguyện, hay bị tai nạn là do người đó phạm tội với Chúa, nên Chúa phạt.
“Vì mọi kẻ cậy các việc luật-pháp, thì bị rủa-sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền-đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy! Vả lại chẳng hề có ai cậy luật-pháp mà được xưng công-bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ-ràng lắm, vì người công-bình sẽ sống bởi đức-tin.” (https://bible.com/bible/193/gal.3.10-11)
📕Để hiểu đúng LUẬT PHÁP – là nương cậy MỌI VIỆC CỦA CON NGƯỜI LÀM LÊN CHO CHÚA = Thần học vinh quang , đó là giảng dạy tập trung vào mọi việc làm công đức của con người.
✝️Để hiểu đúng Phúc Âm chính là MỌI VIỆC CHÚA LÀM CHO LOÀI NGƯỜI = Thần học Thập tự giá , là tập trung duy nhất vào mọi việc làm của Đấng Chúa Thần thông qua con độc sanh là Đức Chúa Jêsus-Christ.
Thế nên kẻ nào cậy việc làm để cho rằng mình là thánh thiện hơn anh em mình thì đều là Pharisi. Và kẻ nào dạy người ta phải giữ luật pháp bằng sức riêng , chết phải vào ngục luyện tội thì đều là kẻ phản bội Thập Tự Giá. Kẻ nào cậy giữ nghi lễ truyền thống mới là đúng chỗ Chúa ngự trị thì đều là thần học vinh quang và vi phạm điều răn số 1, chính là thờ chính mình và kẻ đó đang cướp sự vinh hiển của Đấng Chúa Thần và Công nghiệp của Đức Chúa Jêsus-Christ.
Ngài lại phán thí-dụ nầy về kẻ cậy mình là người công-bình và khinh-dể kẻ khác: Có hai người lên đền-thờ cầu-nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu-nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham-lam, bất-nghĩa, gian-dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần-lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương-xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công-bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.” (Lu-ca 18:9‭-‬14)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.