SỰ DÃ MAN CỦA CÁC VUA VIỆT NAM TRONG TỪNG THỜI KỲ ĐÀN ÁP HỘI THÁNH CỦA CHÚA

Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã hy sinh như thế nào?
—————————————————–
Theo sử liệu, nhà cầm quyền thời đó đã dùng mọi hình phạt dã man để khủng bố tinh thần các thánh Tử đạo Việt Nam, nhưng các Ngài đã anh dũng chịu đựng vì Chúa. Không có hình phạt nào có thể tách rời các Ngài ra khỏi tình yêu của Chúa.
Những hình phạt man rợ mà các Ngài đã chịu bao gồm:
–Bá đao: bị lý hình dùng dao cắt xẻo từng miếng thịt trên thân thể cho đủ 100 miếng. Cách chết này có một vị.
– Lăng trì: chặt chân chặt tay trước khi bị chém đầu. Cách chết này có 4 vị.
– Thiêu sinh: bị thiêu sống. Chết cách này có 6 vị.
– Xử trảm (trảm quyết): bị chém đầu. Chết cách này có 75 vị.
– Xử giảo: bị tròng dây vào cổ và bị lý hình kéo hai đầu dây cho đến chết. Cách chết này có 22 vị.
– Chết rũ tù: bị tra tấn, hành hạ đủ cách đủ kiểu, rồi bị bỏ đói cho tới khi kiệt sức và chết gục trong tù. Chết cách này có 9 vị.
Tất cả các vị thánh Tử này đều ko hoạt động chống lại đảng hay chính quyền nhân dân, mà họ chỉ chuyên tâm Công bố Phúc Âm nước Trời để cứu chuộc linh hồn khỏi bàn tay Quỷ dữ, ấy vậy mà các vua đã tìm mọi cớ để vu khống bắt giết họ bằng đủ thứ nhục hình dã man.
(cóp từ Quyền Phan )