NHU CẦU TỐI THƯỢNG (LCV) - Chúa Jesus lập Hội Thánh và trao phó sứ mạng cho những người được chuộc bằng máu cực thánh của mình, đó là chính anh chị em là người đã cảm nhận rõ mình đã được cứu với mục đích tiếp nối sứ mạng Công bố Phúc âm Tha thứ cho tất cả tội nhận. (Luca 24:45-48) (12/3/2016 7:25:32 PM)
  • BÀN TAY CHÚA – VÀI LỜI VỚI CÁC BẬC CẦM QUYỀN 6/9/2016 7:55:45 PM LCV - "Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình." (Rô ma 13:1-2)
  • GÓC KHUẤT NHÂN LOẠI và CƠN THỊNH NỘ CỦA CHÚA 6/9/2016 7:28:26 PM LCV - " Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình."(IIPherô 2:12)
  • NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TÔN TRỌNG 6/9/2016 7:18:22 PM LCV - Tất cả những kẻ nhân danh cầm quyền mà có tâm tà, lòng ác chỉ biết sống như những con quỷ hút máu người không biết ngán, thì số phận đời đời của chúng đều phải trả vô cùng đắt giá... Bởi vì họ đều đã "rơi vào bàn tay Chúa", vì là công cụ của Chúa dùng để thi hành luật pháp của Ngài, thì chính luật pháp ấy sẽ đổ "quả báo nhãn tiền" trên đầu họ ngay khi còn sống trên đất.
  • "TÔI THÍCH CON GÁI!" và người trong cuộc! 6/9/2016 7:11:59 PM LCV - Là người xưng danh mình là Cơ đốc nhân thì phải tuyệt đối phục tùng luật pháp và yêu thương mọi người, để làm gương cho người chưa được Chúa cứu, đó là một trong nếp sống đạo mà Chúa đã dạy rất rõ ràng(xem Roma 13), qua đó người chưa biết Chúa sẽ thấy sự sáng của Chúa phản chiếu qua người đã là con của Chúa, nhờ ánh sáng đó mà người ngoại đạo được Chúa cứu, được nhận vào vương quốc mà người người đang sống nhờ Ân sủng Chúa ban.
  • LÒNG THƯƠNG XÓT PHÁ CÁCH 6/9/2016 7:00:42 PM LCV - Điều khốn cùng nhất của nhân loại là, khi sinh ra đã biết rằng đang cùng nhau trên đường đi tới sự chết! Con đường mà Đavid đã xác nhận rằng không ai được miễn trừ. Tuy nhiên Thiên Chúa đã phá bỏ sự khốn khổ trên con đường này bằng cách, hy sinh chính Con độc sinh của Ngài để cứu nhân loại khỏi sự chết đang chờ sẵn trong thời gian bất định, qua phương tiện duy nhất là: "Báp-tem (làm Phép rửa) nhân danh Chúa Cha, Con và Thánh Linh."
  • TƯ TƯỞNG - LÃNH TỤ - LÃNH ĐẠO 10/9/2015 7:29:15 PM LCV - Lịch sử nhân loại đã chứng minh, bất kể quốc gia nào lãnh đạo theo phương cách của Thiên Chúa đều rất văn minh, giầu có và xã hội ngập tràn yêu thương. Lãnh đạo thì nhiệt thành, hết lòng, còn người dân thì ai cũng muốn ban cho nhiều hơn là nhận lãnh. Ngược lại phương cách của Chúa mà loài người tự tạo thì trở lên độc tài, độc đoán, độc trịch thượng, độc ác, độc quyền v.v..