CÁCH CHÚA GIÊ-SU GIÁNG SINH TRONG LÒNG NGƯỜI LCV - Nhưng khi nào ta bỏ cái TÔI, rồi xác tín tin theo Lời Chúa phán và chính Ngài đã làm hình mẫu cho sự tái sinh sau đây một cách màu nhiệm:"- Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." (12/27/2016 2:16:37 PM)
  • CHUỒNG CHIÊN 12/27/2016 1:43:07 PM LCV - Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành, kẻ bị cầm được tha, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa cho những kẻ đang lâm cảnh cùng cực, đang đói khát, đang bị cùng đường lạc lối....
  • TỰ NHIÊN VÀ SIÊU NHIÊN 12/6/2016 5:32:50 PM (LCV) Có thể nói rằng, tổng hợp Kitô giáo về con người là hướng thượng, và hướng về tương lai vĩnh cửu: tương lai đó là “sự sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 5, 21), Đấng đã tưới gội mọi vết nhơ trần tục bằng chính máu mình. Và nhờ Thánh Thần của Người là Đấng đang hoạt động trong mọi tâm hồn, hướng đà tiến của nhân loại về nguồn sống vô biên là Thiên Chúa.
  • NHU CẦU TỐI THƯỢNG 12/3/2016 7:25:32 PM (LCV) - Chúa Jesus lập Hội Thánh và trao phó sứ mạng cho những người được chuộc bằng máu cực thánh của mình, đó là chính anh chị em là người đã cảm nhận rõ mình đã được cứu với mục đích tiếp nối sứ mạng Công bố Phúc âm Tha thứ cho tất cả tội nhận. (Luca 24:45-48)
  • BÀN TAY CHÚA – VÀI LỜI VỚI CÁC BẬC CẦM QUYỀN 6/9/2016 7:55:45 PM LCV - "Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình." (Rô ma 13:1-2)
  • GÓC KHUẤT NHÂN LOẠI và CƠN THỊNH NỘ CỦA CHÚA 6/9/2016 7:28:26 PM LCV - " Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình."(IIPherô 2:12)
  • NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TÔN TRỌNG 6/9/2016 7:18:22 PM LCV - Tất cả những kẻ nhân danh cầm quyền mà có tâm tà, lòng ác chỉ biết sống như những con quỷ hút máu người không biết ngán, thì số phận đời đời của chúng đều phải trả vô cùng đắt giá... Bởi vì họ đều đã "rơi vào bàn tay Chúa", vì là công cụ của Chúa dùng để thi hành luật pháp của Ngài, thì chính luật pháp ấy sẽ đổ "quả báo nhãn tiền" trên đầu họ ngay khi còn sống trên đất.